Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 18:59:37

Dom från förvaltningsrätten om intäktsramar

Förvaltningsrätten har meddelat ytterligare domar gällande elnätsföretagens intäktsramar. Denna gång gäller de hur många tillsynsperioder ett elnätsföretag får "ta med sig" en outnyttjad intäktsram.

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) tolkning av ellagen innebär att elnätsföretag får ta med sig en icke utnyttjad intäktsram till nästkommande fyraårsperiod. Under våren 2017 överklagade ett 40-tal företag detta till förvaltningsrätten eftersom de ville kunna ta med sig ett outnyttjat belopp för perioden 2012–2015 två perioder, det vill säga till perioden 2016–2019 och perioden 2020–2023. Nu har förvaltningsrätten gett företagen rätt.

Företagens överklaganden avvisades först

Denna fråga har varit uppe för diskussion tidigare.

I november 2017 avvisade förvaltningsrätten företagens överklaganden. Motiveringen var att det som elnätföretagen hade klagat på inte går att överklaga. Som skäl till det anger förvaltningsrätten bland annat att Ei:s ställningstagande närmast är att se som en underrättelse från myndigheten sida om hur ett eventuellt underskott kommer att hanteras i en framtida tillsynsperiod.

Kammarrätten av annan åsikt

Företagen överklagade förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. I mars 2018 beslutade kammarrätten att förvaltningsrätten visst skulle pröva frågan.

Artikel från mars 2018

Förvaltningsrätten gav företagen rätt

I september 2018 meddelade förvaltningsrätten att domstolen prövat frågan och att företagen får ta med sig det outnyttjade beloppet ytterligare en tillsynsperiod. Det innebär att om företaget inte hunnit utnyttja intäktsramen under perioden 2016–2019 har de möjlighet att utnyttja den under perioden 2020–2023 istället.

Om du är intresserad av dokumenten i ärendet är du välkommen att kontakta oss på registrator@ei.se.

Ei överklagar

Ei håller inte med om förvaltningsrättens tolkning av ellagen och kommer därför med största sannolikhet att överklaga domarna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter