Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:59:05

Åtskillnadsregler kräver tydlig information

Elhandlare och elnätsföretag som tillhör samma koncern måste vara tydliga med vem som är ägare och avsändare av information på webbplatsen.

När företag som ingår i samma koncern lämnar information till elkunder ska de enligt ellagen ange sin identitet på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilken verksamhet företagen bedriver.

Syftet är att det ska vara tydligt för kunden vem som är avsändaren. En koncern ska inte kunna dra otillbörlig nytta av att både elhandelsföretaget och elnätsföretaget finns inom samma koncern.

Under året har Energimarknadsinspektionen (Ei) förelagt företag inom två koncerner att åtgärda informationen på sina respektive webbplatsen så att det tydligt framgår om det är elnätsföretaget eller elhandelsföretaget som står bakom informationen.

Tidigare i år förelades Boo Energi ekonomisk förening att förtydliga informationen på sin webbplats och i början av juni förelades Eon Energilösningar respektive Eon Energidistribution att förtydliga sin webbinformation.

Boo Energi ekonomiska förening har nu skickat in en beskrivning av sina åtgärder till Ei och Eon Energilösningar och Eon Energidistribution har fram till slutet av sommaren på sig att återkomma till Ei med en beskrivning av sina åtgärder.

Uppföljning/Avskrivning

Boo Energi har skickat in underlag till Ei som visar att företaget har åtgärdat de påtalade bristerna. Ei avskrev därför ärendet den 12 juli 2018.

E.ON Energilösningar (elhandel) och E.ON Energidistribution (elnät) har ändrat på sina webbplatser och Ei bedömer att de uppfyller bestämmelsen i 3 kap. 23 § ellagen. Ärendena avskrevs den 10 februari 2020.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter