Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:34:08

Åska och fallande träd – vanlig orsak till elavbrott

Elnätsföretagen har en skyldighet att hålla en god leveranskvalitet i sina elnät. Under 2017 och 2018 har Energimarknadsinspektionen (Ei) granskat 33 elnätsföretag för att se om de vidtar de åtgärder som krävs för att minska antalet elavbrott i sina nät.

I ellagen finns krav om att avbrott normalt inte får vara längre än 24 timmar och reglerna i Ei:s föreskrifter anger att fler än elva avbrott för en och samma kund under ett kalenderår kan betraktas som dålig leveranskvalitet.

I tillsynen har Ei granskat alla företag som haft kunder som drabbats av avbrott längre än 24 timmar och/eller fler än elva avbrott under 2016. Sammanlagt omfattas 33 elnätsföretag, som tillsammans har cirka 3,7 miljoner kunder, av tillsynen.

Under 2017 skickade Ei ut ett föreläggande till de 33 elnätsföretagen där de ombads ange orsak till elavbrotten, vilka åtgärder de kommer att vidta för att minimera antalet avbrott och när åtgärderna ska vara genomförda.

– Målet med tillsynen är att kontrollera att elnätsföretagen vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att kunderna inte ska drabbas av elavbrott, säger Thomas Westergaard, analytiker på Ei, som arbetat med tillsynen.

Flest avbrott orsakades av åska

Tillsynen visar att mer än 85 procent av avbrotten hos de utvalda företagen kan relateras till olika väderförhållanden.

Av de totalt cirka 450 000 elavbrott som omfattades av tillsynen orsakades fler än 160 000 av åska. De åtgärder som elnätsföretagen har redovisat till Ei handlar om ombyggnation, isolering av elnätet och åtgärder som till exempel röjning och borttagning av kantträd.

Fallande träd en vanlig orsak till elavbrott

Träd eller grenar som faller över ledningarna på lokalnäten är en annan vanlig orsak till elavbrott. Över 150 000 av avbrotten i tillsynen orsakades av fallande träd.
Enligt elnätsföretagen beror dessa avbrott i huvudsak på kraftiga vindar eller att ledningarna tyngs ner av snö eller is.

Elnätföretagens arbete med att vädersäkra näten fortgår och de åtgärder som görs är i huvudsak isolering, förläggning av markkabel istället för luftledning samt röjning av ledningsgator.

Långa avbrott

Under 2016 hade cirka 6 300 kunder avbrott som varade längre än 24 timmar. Förklaringen till de långa avbrotten som många av företagen anger är att de inte känner till att ett avbrott har inträffat. Liknande förklaringar har lämnats vid tidigare tillsyn.

I november 2017 lämnade Ei rapporten Funktionskrav på elmätare – författningsförslag till miljö- och energidepartementet. I rapporten föreslog Ei sju funktionskrav för elmätare. Ett förslag var att elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott och att elmätaren ska möjliggöra fjärravläsning av uppgifter om elavbrott. En sådan funktion skulle förbättra möjligheten för nätföretagen att få reda på att avbrott inträffat så att felavhjälpning kan genomföras inom 24 timmar.

Fortsatt tillsyn

Ei ser att det finns ett stort behov av fortsatt tillsyn av leveranskvaliteten i elnäten och kommer att fortsätta med årliga uppföljningar.

– Företagen är skyldiga att rapportera in en mängd data till Ei varje år, bland annat gällande avbrott. I vår tillsyn tittar vi bland annat på att den data vi får in håller hög kvalitet samt analyserar siffrorna för att granska att elnätföretagen lever upp till ellagens krav om god leveranskvalitet, säger Thomas Westergaard.

Denna tillsyn avslutades under våren 2018 och resultatet finns beskrivet i rapporten Tillsyn avseende leveranssäkerheten i elnäten.

Rapporten Tillsyn avseende leveranssäkerhet i elnäten Ei R2018:09 Pdf, 697.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter
Thomas Westergaard
Analytiker/ingenjör

016-16 27 87

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter