Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:41:57

Finns det hinder för efterfrågeflexibilitet? Nu inleds årlig undersökning

Energimarknadsinspektionen (Ei) ska enligt elförordningen följa upp vilka hinder som finns för efterfrågeflexibilitet. Uppföljningen sker via en enkät till elnätsföretag, elhandlare och energitjänsteföretag.

Enligt ellagen får elnätsföretag inte ställa tekniska krav eller andra villkor (om det inte är motiverat av exempelvis leveranssäkerhetsskäl) som gör det svårt för energitjänsteföretag och elhandlare att erbjuda sina kunder tjänster för ändrad elförbrukning. Ei gör undersökningen varje år och publicerar resultatet i en rapport.

Under våren kommer Ei att begära att 40 slumpvis utvalda elnätsföretag redogör för om de ställer några tekniska krav eller andra villkor som kan påverka tillhandahållandet av tjänster för efterfrågeflexibilitet/ändrad elförbrukning. Frågorna är en del av Ei:s tillsyn och är därför obligatoriska för elnätsföretagen att svara på. Ei kommer även att ställa frågor till elnätsföretagen om de själva erbjuder tjänster för ändrad elförbrukning, till exempel genom direkt laststyrning eller indirekt styrning via tariffer, som är frivilliga för nätföretagen att svara på. Undersökningen sker via en webbenkät.

Enkät även till elhandlare och energitjänsteföretag

Parallellt med att enkäten till elnätsföretag skickas ut kommer Ei även att undersöka om elhandlare och energitjänsteföretag har upplevt att elnätsföretagen ställer krav som försvårar för företagen att leverera tjänster som bidrar till ändrad förbrukning. Denna enkät ingår inte i tillsynen och det är frivilligt för företagen att besvara enkäten. För att få ett bra underlag hoppas Ei att så många som möjligt vill medverka. Enkäten kan besvaras här på Ei:s webbplats och är öppen till och med den 8 juni.

Det är inte längre möjligt att svara på enkäten.

Inga brister enligt tidigare undersökning

Liknande undersökningar gjordes 2015 och 2017. Då fanns inget som tydde på att elnätsföretagen ställde krav eller villkor som försvårade för andra aktörer att erbjuda tjänster för ändrad elförbrukning. Resultaten har publicerats på Ei:s webbplats. År 2016 gjordes ingen undersökning eftersom Ei istället analyserade efterfrågeflexibilitet i ett större sammanhang i regeringsuppdraget om efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet. Uppdraget resulterade i rapporten Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet som överlämnade till regeringen i december 2016.

En sammanställning av årets undersökning beräknas vara klar och publiceras hösten 2018.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter