Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:00:02

Godtagbara nätavgifter hos samtliga gasnätsföretag för 2014

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu avslutat granskningen av samtliga gasnätsföretags intäkter för år 2014. Granskningen visar att de avgifter som gasnätsföretagen tagit ut av sina kunder var på en godtagbar nivå.

Det svenska naturgassystemet finns på västkusten och regleras av naturgaslagen. Ei har granskat samtliga anslutna gasnätföretag, som bedriver verksamheter för transmission, distribution och lagring av naturgas. Ei:s granskning av gasnätsföretagens intäkter visar att alla verksamheter har haft en godkänd intäkt för år 2014 utifrån Ei:s beräkningsmetod.

Syftet med Ei:s tillsyn är bland annat att säkerställa att gasnätskunder får betala skäliga avgifter för överföring av gas i naturgassystemet. Ei:s granskning grundar sig i huvudsak på de uppgifter som gasnätsföretagen lämnat i samband med ansökan om intäktsram för perioden 2015–2018 och företagens årsrapporter, det vill säga de ekonomiska uppgifter som företagen är skyldiga att rapportera till Ei.

Ei har granskat avgifterna för 2014 i efterhand och inväntat domarna från domstolsprocesserna för den nuvarande tillsynsperioden 2015–2018 innan slutligt beslut fattats.

Från och med 1 januari 2015 tillämpas en förhandsreglering. Det innebär att Ei i förväg beslutar om en ram som reglerar hur stora avgifter varje gasnätsföretag får ta ut av sina kunder.

Högsta förvaltningsdomstolen prövar inte gasnätsföretagens intäktsramar.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter