Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 02:05:24

Ei positiv till förslag som gynnar elkonsumenter

Finansdepartementet föreslår att Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ska kunna pröva tvister om elavtal som gäller lägre belopp än tidigare. Energimarknadsinspektionen (Ei) ställer sig positiv till förslaget men föreslår ett förtydligande av begreppet elavtal samt föreslår att beloppssänkningen även ska gälla för tvister rörande leverans och överföring av gas.

Finansdepartementet har skickat ut promemorian Ändringar i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden på remiss.

I promemorian föreslås ändringar i Allmänna reklamationsnämndens (ARN) instruktion.

Ändringarna innebär bland annat att ARN ska kunna pröva tvister om elavtal som gäller lägre belopp än tidigare. Finansdepartementet föreslår att beloppsgränsen för vilka ärenden som kan tas upp för prövning sänks från 2000 till 500 kronor.

I sitt remissvar ställer sig Ei positiv till förslaget men föreslår ett förtydligande om att tvister rörande elavtal avser såväl avtal om överföring av el som avtal om leverans av el. Ei föreslår också att ändringen i instruktionen ska omfatta leverans och överföring av gas.

I sitt remissvar skriver Ei att andelen konsumenter som använder gas för uppvärmning eller till spisar utgör en liten del av energimarknaden, men att det är viktigt att dessa konsumenter har samma möjligheter att få sina tvister prövade som konsumenter med avtalsrättsliga tvister gällande el. Ei menar att samma beloppsgränser och konsumentskydd bör gälla för el och gas.

Ei:s remissvar Ändringar i förordningen 2015:739 med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

Kontaktuppgifter
Marie Larsson
Jurist

016-16 27 21

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter