Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:45:43

Ei föreslår krav på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid stamnätsinvesteringar

Den 13 april överlämnade Energimarknadsinspektionen (Ei) rapporten Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el till regeringen. I rapporten föreslår Ei en ändring i ellagen som innebär att företag som ansöker om tillstånd att bygga eller göra större förändringar på en stamnätsledning först måste ha gjort en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning.

– Det förslag vi har lämnat innebär att det samhällsekonomiska lönsamhetskriteriet förs in i ellagen. Idag står det i Svenska kraftnäts instruktion att de ska göra en lönsamhetsbedömning, men det finns inget krav på det i ellagen, säger Elon Strömbäck, analytiker på Ei.

Mot bakgrund av att det finns ett stort behov av investeringar i stamnätet är det än mer viktigt att de investeringar som görs är samhällsekonomiskt motiverade. För att det ska kunna prövas är Ei:s förslag att lönsamhetsbedömningen ska vara en obligatorisk del i de handlingar som företaget skickar in till Ei när de ansöker om nätkoncession för stamnätsledningar.

Offentliggjord och granskad

Rapporten innehåller förslag på hur en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning ska utformas och vad den ska innehålla, hur samrådet ska gå till och hur lönsamhetsbedömningen ska offentliggöras. Ei föreslår även att den samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningen alltid ska granskas av en utomstående part i ett tidigt skede i Svenska kraftnäts beslutsprocess.

Ökad transparens i beslutsprocessen

När en ny kraftledning byggs för att säkra elleveransen innebär det ett större eller mindre intrång som berör både människa och miljö. Det finns många intressen att ta hänsyn till. Vid samråd och remissförfarande finns ofta olika åsikter om vilken sträckning ledningen ska ha och vilken teknik som ska användas.

– Med förslaget hoppas vi att processen inför en byggnation blir mer transparent eftersom alla kan ta del av de bedömningar som gjorts vad gäller nyttor, kostnader och tekniska lösningar. Lönsamhetsbedömningarna bidrar också till att det finns ett bättre beslutsunderlag när en investering ska göras, vilket minskar risken för att olönsamma projekt genomförs, säger Elon Strömbäck.

Bakgrund

I slutet av juni 2017 fick Ei fick i uppdrag av regeringen att fastställa riktlinjer för samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid byggande av överföringskapacitet för el. Det övergripande syftet med uppdraget är att förbättra beslutsunderlagen vid stamnätsinvesteringar så att de projekt som genomförs är lönsamma för samhället.

Den rapport som nu har överlämnats till regeringen innehåller förutom förslag på ändringar i ellagen även förslag om att Ei ska få ta fram föreskrifter som beskriver vad en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning ska innehålla.

Rapporten Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el Ei R2018:06

Kontaktuppgifter
Therése Hindman Persson
Chefsekonom och avdelningschef

016-16 25 64

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter