Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 20:47:26

Ei föreslår enklare regler för inrapportering av årsrapporter

Den 11 april överlämnade Energimarknadsinspektionen (Ei) ett förslag till Miljö- och energidepartementet om nya regler för inrapportering av nätverksamhet. Om förslaget antas blir det enklare för företagen att rapportera in uppgifter till Ei.

Varje år ska elnätsföretagen, naturgasföretagen och fjärrvärmeföretagen rapportera in en stor mängd uppgifter till Ei. Bland annat ska företagen under juli månad skicka in årsrapporter. Uppgifterna i dessa används bland annat när Ei beräknar el- och gasnätsföretagens intäktsramar.

Direktkoppling till årsredovisningslagen

Nu har Ei sett över inrapporteringsprocessen för att se om den kan förenklas. Bland annat har Ei tittat på hur redovisningsreglerna i förordningar och föreskrifter på ett bättre sätt kan kopplas till årsredovisningslagen.

– Idag finns inga hänvisningar till årsredovisningslagen i förordningar och föreskrifter. Det gör att Ei:s föreskrifter behöver revideras varje gång det sker en ändring i årsredovisningslagen. Det hoppas vi på att komma ifrån med de ändringar som vi föreslår, säger Anna Elfwén, analytiker på Ei.

Färre uppgifter behöver rapporteras in

Förutom en bättre koppling till årsredovisningslagen har Ei även sett över hur reglerna kan ändras för att förenkla för företagen, bland annat genom att minska antalet uppgifter som ska rapporteras in i samband med årsrapporterna.

– Vi vill ta bort kravet på att företagen måste lämna in en kassaflödesanalys till Ei. Vi ser också att vissa uppgifter om avbrott lämnas till Ei både i årsrapporterna och vid den årliga avbrottsrapporteringen och föreslår därför att avbrottsdata inte behöver finnas med i årsrapporterna, säger Anna Elfwén.

Ei föreslår att de nya reglerna ska börja gälla för årsrapporter med räkenskapsår 2019, det vill säga de årsrapporter som rapporteras in till Ei år 2020.

Miljö- och energidepartementet har nu att ta ställning till förslaget.

Här är förslagen

Inrapportering av elnätsverksamhet – Regelförenkling för alla Ei R2018:03

Inrapportering av fjärrvärmeverksamhet – Regelförenkling för alla Ei R2018:04

Inrapportering av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning – Regelförenkling för alla Ei R2018:05

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter