Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:12:09

Kammarrätten har meddelat domar gällande intäktsramar 2012–2015

Kammarrätten har meddelat domar i ett antal mål som gäller omprövning av slutliga intäktsramar för el för perioden 2012–2015. På några punkter gick kammarrätten på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) linje och på andra punkter fick elnätsföretagen rätt.

Efter varje tillsynsperiod (vart fjärde år) stämmer Ei av elnätsföretagens intäktsramar för att se att den prognos som beslutet om intäktsram bygger på stämde. Om ett elnätsföretags intäkter under perioden har avvikit från intäktsramen påverkar det intäktsramen för den kommande tillsynsperioden. Om företagets intäkter har varit lägre än vad ramen medger innebär det att intäktsramen för kommande period höjs med motsvarande belopp. Om elnätsföretaget har överskridit ramen minskar intäktsramen för den kommande perioden.

Efter avstämningen som gjordes år 2016 överklagade ett antal företag Ei:s beslut till förvaltningsrätten. Ett antal frågor har därefter gått vidare till kammarrätten som nu har meddelat domar i målen.

I några av frågorna gick kammarrätten på Ei:s linje och i andra frågor fick elnätsföretagen rätt.

Metod och tidigare domar

En av de frågor som prövats är om Ei vid en omprövning av intäktsramar ska använda sig av samma metod som användes vid fastställande av intäktsramen eller om Ei vid en omprövning ska ta hänsyn till tidigare domar. Kammarrätten menar att Ei ska ta hänsyn till tidigare domar.

Inskickade uppgifter får inte ändras

En annan fråga som nu prövats är om ett företag efter tillsynsperioden får korrigera de uppgifter om deras anläggningar som de skickat in till Ei och som ligger till grund för beräkning av intäktsram. Kammarrätten slog fast att företagen endast får ändra uppgifter som har med prognoser och antaganden att göra. De får inte ändra uppgifter som ligger till grund för kapitalbasen.

Förvaltningsrätten ska pröva "överrullningar"

En tredje fråga som nu har varit uppe för prövning är hur många perioder ett företag får "ta med sig" en icke utnyttjad intäktram. Efter varje tillsynsperiod gör Ei en slutlig avstämning av elnätsföretagens intäktsramar Om företagets intäkter har varit lägre än vad ramen medger innebär det att intäktsramen för kommande period höjs med motsvarande belopp. Om elnätsföretaget har överskridit ramen minskar intäktsramen för den kommande perioden.

Om ett företag får höjd intäktram får ökningsbeloppet föras vidare till nästkommande tillsynsperiod. Ett antal företag som fått höjd intäktsram överklagade Ei:s beslut och hävdade att det ökade beloppet borde få föras över ytterligare en tillsynsperiod, det vill säga två perioder. Förvaltningsrätten valde att avvisa överklagandet, men nu har kammarrätten beslutat att förvaltningsrätten ska pröva frågan i sak.

Mer information finns på sidan om elnätsreglering 2012–2015.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter