Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:11:46

Ei har avslutat tillsynsprojektet gällande efterlevnad av transparensförordningen

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under perioden juni 2015 till januari 2018 genomfört ett tillsynsprojekt där berörda aktörer i Sverige besökts och de fått redogöra för de rutiner de har för att säkra regelefterlevnaden av transparensförordningen. Resultatet av tillsynen presenteras i en rapport.

I rapporten redovisas också statistik på hur aktörerna fullgjort kraven på rapportering av otillgänglighet i produktionsanläggningar, förbrukningsanläggningar och transmissionskapacitet mellan elområden.

Det framgår att både regelkännedomen och regelefterlevnaden är god. Företagen har rutiner som följs men fel förekommer.

För att bevaka och bevara en väl fungerande grossistmarknad för el är det viktigt att Ei och de nordiska och baltiska tillsynsmyndigheterna fortsätter att dagligen övervaka flödet av meddelanden om otillgänglighet.

Rapporten Ei R2018:2 om tillsynsprojektet rörande efterlevnaden av transparensförordningen.

Om marknadsövervakning på ei.se

Tillsynen genomfördes under perioden juni 2015 till januari 2018 genom besök hos berörda aktörer i Sverige. Löpande övervakning av flödet av meddelanden om otillgänglighet fortsätter i samarbete med de nordiska och baltiska tillsynsmyndigheterna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter