Hantera nöddrifttillstånd, nätsammanbrott och återuppbyggnadstillstånd

ER beskriver minimikrav och principer för hur transmissionsnätföretagen ska hantera nöddrifttillstånd, nätsammanbrott och återuppbyggnadstillstånd.

ER ska:

  • förebygga omfattande störning och nätsammanbrott
  • förhindra och förebygga att en incident sprids eller förvärras
  • möjliggöra en effektiv och snabb återuppbyggnad av elsystemet efter nätsammanbrott.

ER kompletterar SO (EU-förordning om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem) dels med regler om vad som ska göras vid nöddriftstillstånd, nätsammanbrott och återuppbyggnadstillstånd, dels med regler som ska säkerställa informationsutbyte och kommunikation om något av de tre drifttillstånden skulle inträffa.

EU-parlamentet och Europeiska rådet godkände förordningen den 24 november 2017 och publicerade den i EU:s officiella tidning den 28 november 2017. Förordningen trädde i kraft 20 dagar efter offentliggörande, den 18 december 2017, med undantag för vissa artiklar. Några artiklar tillämpas först efter 5 år.

Konsekvenser för aktörerna (sammanfattning)

De aktörer som främst påverkas av ER är Svenska kraftnät, Ei, distributionsnätsföretag och anläggningar som hjälper nätet att komma tillbaka till normalt eller skärpt drifttillstånd.

Svenska kraftnät ska med anledning av ER ta fram planer och förslag till diverse metoder och villkor.

Distributionsföretag och ägare av produktionsanläggningar och förbrukningsanläggningar påverkas genom att de deltar i arbetet med systemskyddsplan och återuppbyggnadsplan.

Ei har inlett ett arbete med att utreda vad det innebär att godkänna villkor enligt ER och vilka samband som finns med befintligt nationell lagstiftning.

Pågående och avslutade ärenden för ER

Illustration symbol ER

Ärende

Status

Artikel 4.2.a Villkoren för att agera som leverantör av skyddstjänster Avslutad
Artikel 4.2.b Villkoren för att agera som leverantör av återuppbyggnadstjänster Avslutad
Artikel 4.2.e Reglerna för tillfälligt avbrytande och återupptagande av marknadsaktiviteter Avslutad
Artikel 4.2.f Särskilda regler för avräkning av obalanser och avräkning av balansenergi Avslutad
Artikel 4.2.g Provningsplanen Pågående

 

Intressanta länkar

* Engelska namnet är: Network Code on Emergency and Restoration (ER)