Gemensamma regler för elproduktionsanläggningar som ska anslutas till elnäten inom EU

För att uppnå EU:s miljömål investerar många medlemsstater i förnybar elproduktion. Gemensamt för denna är att den är svårare att planera eftersom flödet av el i näten varierar betydligt mer. Genom RfG införs gemensamma regler för elproduktionsanläggningar, i RfG kallade kraftproduktionsanläggningar, som ska anslutas till elnäten inom EU. Kraven handlar bland annat om vilka typer av störningar i elnätet som en framtida elproduktionsanläggning ska klara av, och i vilken omfattning.

RfG ska:

  • ta fram regler för anslutning av nya produktionsanläggningar
  • säkerställa elproduktionsanläggningars förmåga att bidra till elsystemets funktion
  • bidra till att elnäten klarar av att ta emot mer förnybar elproduktion
  • införa harmoniserade spelregler i EU för elproducenter.

Den 27 april 2016 godkände EU-parlamentet och Europeiska rådet föreskrifterna och dessa offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning samma dag. Förordningen trädde ikraft den 17 maj 2016. EU-förordningen tillämpas först från och med 3 år efter offentliggörande (april 2019) med undantag för artiklar 4.2 b, 7, 58, 59 och 61 och artiklar 65-70.

Konsekvenser för aktörerna (sammanfattning)

Anslutningsförordningarna påverkar distributionsnätsföretag, ägare av elproduktionsanläggningar, Svenska kraftnät, Ei, energitjänstföretag, förbrukare och tillverkare av utrustning för högspänd likström.

Anslutningsförordningarna som DCC, RfG och HVDC ska underlätta integrationen av förnybar elproduktion och möjliggöra effektivare användning av befintliga elnät och resurser. Det finns mycket som är gemensamt för anslutningsförordningarna och deras konsekvenser, och det är:

  • att de gäller nya anläggningar som ska ansluta till elnätet (nya anläggningar ska alltså leva upp till de krav förordningarna ställer)
  • att befintliga anläggningar som byggs om kan omfattas i vissa fall
  • vissa syften, exempelvis att anslutande anläggningar ska ha teknisk förmåga att klara variationer i spänning och frekvens, och tåla störningar i elnätet och samtidigt förbli anslutna
  • möjligheten att söka undantag (lättnader från kraven i förordningarna)
  • att Ei utfärdar föreskrifter om generellt tillämpliga krav (nationella krav som komplement till förordningarna.

Meddela Ei om en befintlig kraftproduktionsmodul av typ C eller D ska ändras i sådan omfattning att dess anslutningsavtal måste ses över

Om ett nätföretag anser att omfattningen av en modernisering eller utbytet av utrustningen eller en huvudapparat i en befintlig kraftproduktionsmodul av typ C eller D är i sådan omfattning att dess anslutningsavtal måste ses över grundligt, i enlighet med artikel 4.1 a, ska nätföretaget skicka ett meddelande till Ei. Processen för vilka krav i RfG som ska tillämpas efter ombyggnaden beskrivs här utifrån följande bild.

Processen vid ombyggnad

Nedan förklarar Ei ingående vad:

Steg 2: Meddelandet till Ei ska innehålla och därefter även innehållet i

Steg 1: Meddelandet till berört nätföretag.

Två mallar i PDF-format kommer kunna laddas ner inom kort. Mallarna innehåller rubriker och tabeller för den efterfrågade informationen. Skicka in dokumentet i ett användarenkelt format förslagsvis i Word eller PDF till registrator@ei.se.

Meddelandet till Ei ska innehålla:

a) Information om vem som är ägare av kraftproduktionsmodulen (företag, org.nr) och vem som är kontaktperson samt kontaktuppgifter.

b) Information om det berörda nätföretaget (företag, org.nr) och vem som är kontaktperson samt kontaktuppgifter.

c) Information om placering och anslutning av kraftproduktionsmodulen till nätet samt om eventuella ändringar i anslutning av kraftproduktionsmodulen till nätet efter ombyggnaden (kompletterad med karta och enlinjeschema vid behov).

d) Beskrivning av innehållet i dagens anslutningsavtal.

e) Den offentliggjorda förteckning över information och dokument som ska tillhandahållas av ägaren av kraftproduktionsmodulen utifrån överenstämmelseförfarandet i RfG.

f) Bedömning (1): Bedömning och motivering till varför det berörda nätföretaget anser att omfattningen av den planerade ombyggnaden är sådan att ett nytt anslutningsavtal krävs (enl. RfG artikel 4.1 a ii).

g) Ett yttrande/bedömning från det berörda nätföretaget vad gäller de krav som kraftproduktionsmodulen inte kommer uppfylla efter den planerade ombyggnaden och hur detta påverkar elsystemet.

h) Bifoga information om kraftproduktionsmodulen utifrån Steg 1: Meddelande till berört nätföretag, inklusive eventuella bilagor.

Steg 1: Meddelandet till berört nätföretag ska minst innehålla följande

a) Information om vem som är ägare av kraftproduktionsmodulen (företag, org.nr) och vem som är kontaktperson samt kontaktuppgifter.

b) Skäl till förändringen av den berörda kraftproduktionsmodulen.

c) Information och beskrivning av kraftproduktionsmodulen:
i. Namn/beteckning,
ii. typ av elproduktion (vattenkraft, kärnkraft, biokraft, vindkraft, solkraft etc.).

d) Information om vilka huvudapparater som moderniseras eller vilken utrustning som byts ut

i. Generator (vilka delar).

ii. Turbin (vilka delar).

iii. Transformator (vilka delar).

iv. Övriga delar/system.

e) Beskrivning av omfattningen av moderniseringen och hur den påverkar kraftproduktionsmodulens tekniska förmåga.

f) Relevant grundläggande tekniska data före och efter planerad ombyggnad av kraftproduktionsmodulen

g) Information om de krav i RfG/EIFS2018:2 som inte bedöms uppfyllas efter den planerade ombyggnaden (t.ex. kravet om inledande fördröjning enligt artikel 15.2 d).

h) Motivering till att kraftproduktionsmodulen inte kan uppfylla kravet efter den planerade ombyggnaden och vilka konsekvenser en tillämpning av kravet skulle innebära för den planerade ombyggnaden.

  • Inom kort kommer du kunna ladda ner mallen för "Meddelande till Ei" och mallen för "Meddelande till berört nätföretag"

Skicka meddelandet till registrator@ei.se och skriv tydligt i mejlet vad meddelandet gäller.

För mer information läs vanliga frågor och svar om RfG

Ansöka om undantag

Ansökan från en ägare av en kraftproduktionsanläggning

En ägare till en kraftproduktionsanläggning kan ansöka om undantag från ett eller flera krav i RfG. Enligt artikel 62.2 i RfG ska en ansökan om undantag innehålla följande:

a) Information om den nuvarande eller potentiella framtida ägaren av kraftproduktionsanläggningen (företag, org.nr) och en kontaktperson för all kommunikation

b) En beskrivning av den kraftproduktionsmodul eller de kraftproduktionsmoduler som berörs av det ansökta undantaget

c) En hänvisning till de bestämmelser i RfG som berörs av det ansökta undantaget och en detaljerad beskrivning av detta undantag

d) En detaljerad motivering med relevanta styrkande dokument och kostnadsnyttoanalys enligt kraven i artikel 39 i RfG

e) Bevis för att det ansökta undantaget inte skulle ha någon negativ inverkan på gränsöverskridande handel.

Skicka ansökan till berört nätföretag

Det berörda nätföretaget ska följa förfarandet i artikel 62 som bland annat handlar om att somordna med Svenska kraftnät. Därefter skickas ansökan in till Ei, registrator@ei.se. Tänk på att skriva tydligt vad ansökan avser i mejlet.

Ansökan från ett berört nätföretag

Ett berört nätföretag kan ansöka om undantag för klasser av kraftproduktionsmoduler som är anslutna eller ska anslutas till deras nät. Enligt artikel 63.2 i RfG ska en ansökan om undantag innehålla följande:

a) Information om det berörda nätföretaget (företag, org.nr) och en kontaktperson för all kommunikation

b) En beskrivning av de kraftproduktionsmoduler som berörs av det ansökta undantaget och den totala installerade kapaciteten samt antalet kraftproduktionsmoduler

c) Det eller de krav i RfG som berörs av det ansökta undantaget och en detaljerad beskrivning av detta undantag

d) En detaljerad motivering med alla relevanta styrkande dokument

e) Bevis för att det ansökta undantaget inte skulle ha någon negativ inverkan på gränsöverskridande handel

f) En kostnadsnyttoanalys enligt kraven i artikel 39 i RfG. Om så är tillämpligt ska kostnadsnyttoanalysen genomföras i samordning med Svenska kraftnät och en eller flera eventuella angränsande nätföretag.

g) Motivering till att kraftproduktionsmodulen inte kan uppfylla kravet efter den planerade ombyggnaden och vilka konsekvenser en tillämpning av kravet skulle innebära för den planerade ombyggnaden.

Skicka ansökan till Ei

Skicka in ansökan till Ei, registrator@ei.se . Tänk på att skriva tydligt vad ansökan avser i mejlet.

Kriterier för undantag enligt artikel 61 RfG

Pågående och avslutade ärenden för RfG

Illustration symbol RfG

Ärende

Status

Artikel 7.1 och 5.3 Generellt tillämpliga krav på kraftproduktionsmoduler och Maximala tröskelvärden för kraftproduktionsmoduler Avslutad
Artikel 61 Kriterier för undantag från en eller flera bestämmelser i RfG Avslutad
Artikel 66-69 Klassificering som ny teknik (övergångsbestämmelser) Avslutad 

Regler för befintlig kraftproduktionsmodul som byggs om

Här nedan hittar du mer information om Ei:s beslutade ärenden och de regler som ska gälla.

Ärendenummer

Kraftproduktionsmodul

Typ

2019-102016 (pdf 744 KB) Spjutmo G1 D
2019-102304 (pdf 1 MB) Junsterforsen G1 - överklagat D
2020-101930 (pdf 332 KB) Hammarforsen G3, G4 och G5 - överklagat D
2020-102269 (pdf 307 KB) Rengård G1 - överklagat D
2020-103136 (pdf 223 KB) Harrsele G1, G2 och G3 D
2020-104033 (pdf 298 KB) Högdalen G5 D
2020-100140 (pdf 246 KB) HVT G12 D

Intressanta länkar

* Engelska namnet är: Requirements for Generators (RfG)