Gemensamma regler för elproduktionsanläggningar som ska anslutas till elnäten inom EU

För att uppnå EU:s miljömål investerar många medlemsstater i förnybar elproduktion. Gemensamt för denna är att den är svårare att planera eftersom flödet av el i näten varierar betydligt mer. Genom RfG införs gemensamma regler för elproduktionsanläggningar, i RfG kallade kraftproduktionsanläggningar, som ska anslutas till elnäten inom EU. Kraven handlar bland annat om vilka typer av störningar i elnätet som en framtida elproduktionsanläggning ska klara av, och i vilken omfattning.

RfG ska:

  • ta fram regler för anslutning av nya produktionsanläggningar
  • säkerställa elproduktionsanläggningars förmåga att bidra till elsystemets funktion
  • bidra till att elnäten klarar av att ta emot mer förnybar elproduktion
  • införa harmoniserade spelregler i EU för elproducenter.

Den 27 april 2016 godkände EU-parlamentet och Europeiska rådet föreskrifterna och dessa offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning samma dag. Förordningen trädde ikraft den 17 maj 2016. EU-förordningen tillämpas först från och med 3 år efter offentliggörande (april 2019) med undantag för artiklar 4.2 b, 7, 58, 59 och 61 och artiklar 65-70.

Konsekvenser för aktörerna (sammanfattning)

Anslutningsförordningarna påverkar distributionsnätsföretag, ägare av elproduktionsanläggningar, Svenska kraftnät, Ei, energitjänstföretag, förbrukare och tillverkare av utrustning för högspänd likström.

Anslutningsförordningarna som DCC, RfG och HVDC ska underlätta integrationen av förnybar elproduktion och möjliggöra effektivare användning av befintliga elnät och resurser. Det finns mycket som är gemensamt för anslutningsförordningarna och deras konsekvenser, och det är:

  • att de gäller nya anläggningar som ska ansluta till elnätet (nya anläggningar ska alltså leva upp till de krav förordningarna ställer)
  • att befintliga anläggningar som byggs om kan omfattas i vissa fall
  • vissa syften, exempelvis att anslutande anläggningar ska ha teknisk förmåga att klara variationer i spänning och frekvens, och tåla störningar i elnätet och samtidigt förbli anslutna
  • möjligheten att söka undantag (lättnader från kraven i förordningarna)
  • att Ei utfärdar föreskrifter om generellt tillämpliga krav (nationella krav som komplement till förordningarna.

Meddela Ei om en befintlig kraftproduktionsmodul av typ C eller D ska ändras i sådan omfattning att dess anslutningsavtal måste ses över

Om man som nätföretag anser att omfattningen av moderniseringen eller utbytet av utrustningen eller en huvudapparat i en befintlig kraftproduktionsmodul av typ C eller D är sådan att ett nytt anslutningsavtal krävs enligt artikel 4.1a, ska man skicka in ett meddelande till Ei. 

Illustration Artikel processbild 4.1(a) RFG

Meddelandet till Ei ska innehålla:

a) Information om vem som är ägare av kraftproduktionsmodulen (företag, org.nr) och vem som är kontaktperson

b) Information om det berörda nätföretaget (företag, org.nr) och vem som är kontaktperson

c) En beskrivning av de kraftproduktionsmoduler som berörs, såsom information om kraftproduktionsmodulernas namn/beteckning, placering i nätet, spänning och kapacitet innan och efter moderniseringen

d) Information om vilka huvudapparater som moderniseras eller vilken utrustning som byts ut och hur kraftproduktionsmodulernas tekniska förmågor påverkas i samband med detta

e) En motivering om varför det berörda nätföretaget anser att anslutningsavtalet bör ändras

f) Vilka bestämmelser det berörda nätföretaget föreslår att gälla för respektive kraftproduktionsmodul om det berörda nätföretaget inte anser att hela RfG ska tillämpas samt en motivering till det.

Skicka meddelandet till registrator@ei.se och skriv tydligt i mejlet vad meddelandet gäller.

Ansöka om undantag

Ansökan från en ägare av en kraftproduktionsanläggning

En ägare till en kraftproduktionsanläggning kan ansöka om undantag från ett eller flera krav i RfG. Enligt artikel 62.2 i RfG ska en ansökan om undantag innehålla följande:

a) Information om den nuvarande eller potentiella framtida ägaren av kraftproduktionsanläggningen (företag, org.nr) och en kontaktperson för all kommunikation

b) En beskrivning av den kraftproduktionsmodul eller de kraftproduktionsmoduler som berörs av det ansökta undantaget

c) En hänvisning till de bestämmelser i RfG som berörs av det ansökta undantaget och en detaljerad beskrivning av detta undantag

d) En detaljerad motivering med relevanta styrkande dokument och kostnadsnyttoanalys enligt kraven i artikel 39 i RfG

e) Bevis för att det ansökta undantaget inte skulle ha någon negativ inverkan på gränsöverskridande handel.

Skicka ansökan till registrator@ei.se och skriv tydligt i mejlet vad ansökan gäller.

Ansökan från ett berört nätföretag

Ett berört nätföretag kan ansöka om undantag för klasser av kraftproduktionsmoduler som är anslutna eller ska anslutas till deras nät. Enligt artikel 63.2 i RfG ska en ansökan om undantag innehålla följande:

a) Information om det berörda nätföretaget (företag, org.nr) och en kontaktperson för all kommunikation

b) En beskrivning av de kraftproduktionsmoduler som berörs av det ansökta undantaget och den totala installerade kapaciteten samt antalet kraftproduktionsmoduler

c) Det eller de krav i RfG som berörs av det ansökta undantaget och en detaljerad beskrivning av detta undantag

d) En detaljerad motivering med alla relevanta styrkande dokument

e) Bevis för att det ansökta undantaget inte skulle ha någon negativ inverkan på gränsöverskridande handel

f) En kostnadsnyttoanalys enligt kraven i artikel 39 i RfG. Om så är tillämpligt ska kostnadsnyttoanalysen genomföras i samordning med Svenska kraftnät och en eller flera eventuella angränsande nätföretag.

Skicka ansökan till registrator@ei.se och skriv tydligt i mejlet vad ansökan gäller.

Kriterier för undantag enligt artikel 61 RfG

Pågående och avslutade ärenden för RfG

Illustration symbol RfG

Ärende

Status

Artikel 7.1 och 5.3 Generellt tillämpliga krav på kraftproduktionsmoduler och Maximala tröskelvärden för kraftproduktionsmoduler Avslutad
Artikel 61 Kriterier för undantag från en eller flera bestämmelser i RfG Avslutad
Artikel 66-69 Klassificering som ny teknik (övergångsbestämmelser) Avslutad 

Regler för befintlig kraftproduktionsmodul som byggs om

Här nedan hittar du mer information om Ei:s beslutade ärenden och de regler som ska gälla.

Ärendenummer

Kraftproduktionsmodul

Typ

 2019-102016 (pdf 744 KB)  Spjutmo G1  D
 2019-102304 (pdf 1 MB)  Junsterforsen G1 - obs överklagat  D
     

Intressanta länkar

* Engelska namnet är: Requirements for Generators (RfG)