Gemensamma regler för anslutning av anläggningar som förbrukar el

Genom DCC införs gemensamma regler för anslutning av anläggningar som förbrukar el. Reglerna berör förbrukningsanläggningar och distributionsnät, och deras förmåga att tillhandahålla kapacitet framförallt genom efterfrågeflexibilitet (flexibel elanvändning - kunderna är flexibla och anpassar sin elanvändning när det behövs).

DCC ska:

  • ta fram regler för anslutning av nya förbrukningsanläggningar
  • säkerställa elförbrukares förmåga att bidra till elsystemets funktion
  • bidra till att möjliggöra efterfrågeflexibilitet.

Den 17 augusti 2016 godkände EU-parlamentet och Europeiska rådet föreskrifterna och den 18 augusti 2016 offentliggjordes förordningen i Europeiska unionens officiella tidning. Den trädde ikraft den 7 september 2016. Förordningen tillämpas först från och med 3 år efter offentliggörande (augusti 2019) med undantag för artiklar 4.2 b, 6, 51, 56 och 57.

Konsekvenser för aktörerna (sammanfattning)

Anslutningsförordningarna påverkar distributionsnätsföretag, ägare av elproduktionsanläggningar, Svenska kraftnät, Ei, energitjänstföretag, förbrukare och tillverkare av utrustning för högspänd likström.

Anslutningsförordningarna som DCC, RfG och HVDC ska underlätta integrationen av förnybar elproduktion och möjliggöra effektivare användning av befintliga elnät och resurser. Det finns mycket som är gemensamt för anslutningsförordningarna och deras konsekvenser, och det är:

  • att de gäller nya anläggningar som ska ansluta till elnätet (nya anläggningar ska alltså leva upp till de krav förordningarna ställer)
  • att befintliga anläggningar som byggs om kan omfattas i vissa fall
  • vissa syften, exempelvis att anslutande anläggningar ska ha teknisk förmåga att klara variationer i spänning och frekvens, och tåla störningar i elnätet och samtidigt förbli anslutna
  • möjligheten att söka undantag (lättnader från kraven i förordningarna)
  • att Ei utfärdar föreskrifter om generellt tillämpliga krav (nationella krav som komplement till förordningarna.

Pågående och avslutade ärenden för DCC

Illustration symbol DCC

 Ärende

 Status

Artikel 6.4 Generellt tillämpliga krav för nätanslutning av förbrukare  Avslutad
Artikel 51 Kriterier för undantag från en eller flera bestämmelser i DCC Avslutad
   

 * Engelska namnet är: Demand Connection (DCC)