Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-02-07 12:34:27

Anmäla en brist eller lämna klagomål till Energimarknadsinspektionen (Ei)

Så här gör du om du tycker att el-, naturgas- eller fjärrvärmeföretaget inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regler.

En anmälan är när någon person (fysiskt eller juridisk) påtalar en brist för Ei och uttrycker ett eget intresse i saken. Det kan röra sig om en kund eller ett företag som verkar på el, naturgas eller fjärrvärmemarknaden.

Skillnaden mellan anmälan och tips eller klagomål

Den viktigaste skillnaden är att en person som lämnar ett tips eller klagomål inte uttrycker något intresse att följa upp frågan, få vidare information i ärendet, eller har något eget intresse där de ber om Ei:s hjälp att lösa en fråga.

Vem som helst kan anmäla till Ei att en aktör på marknaden bryter mot en bestämmelse som Ei har tillsyn över. I ellagen och naturgaslagen finns dock särskilda bestämmelser om vissa typer av anmälningar. Detta innebär att det finns olika typer av anmälningar som kan komma in till Ei:

  • En anmälan på elområdet som ska hanteras särskilt
  • En anmälan på naturgasområdet som ska hanteras särskilt
  • En annan anmälan där det inte finns några bestämmelser om särskild hantering

Enligt 12 kap. 14 § ellagen ska Ei fatta beslut i ett ärende inom 2 månader från det att en anmälan kom till myndigheten, om anmälan har lämnats in av någon som har ett intresse i saken och innehåller ett påstående att en elnätsägare inte följer bestämmelser som omfattas av Ei:s tillsyn enligt 12 kap. 1 § ellagen.

Tidsfristen kan förlängas med 2 månader och, om sökanden medger det, med den ytterligare tid som kan behövas.

En motsvarande bestämmelse finns för naturgas i 10 kap. 4 § naturgaslagen som gäller påståenden att en innehavare av en naturgasledning, lagringsanläggning eller förgasningsanläggning eller den systembalansansvarige inte följer bestämmelser som omfattas av myndighetens tillsyn.

Det finns olika typer av anmälningar

På Ei skiljer vi på olika typer av anmälningar. De olika former av anmälningar som vi tar emot är de som särskilt reglerade i ellagen (1997:857) och naturgaslagen (2005:403) och andra anmälningar som inte är särskild reglerad i lag till exempel när en kund påtalar en brist hos sitt fjärrvärmeföretag.

  • Särskilt reglerad anmälan enligt 12 kap. 14 § ellagen
  • Särskilt reglerad anmälan enligt 10 kap. 4 § naturgaslagen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL