Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-08-09 07:31:35

Vanliga frågor och svar om elmätning

Här hittar du några vanliga frågor och svar om elmätning. Frågorna rör främst undantag om elmätning och funktionskraven på elmätare.

Undantag på elmätning

Elnätsföretagen är skyldiga att mäta och rapportera mätvärden enligt ellagen (1997:857, 3 kap. 10 § och 11 §). Ei har tillsynsansvar enligt ellagen (12 kap.) och kan öppna tillsyn när myndigheten får kännedom om avvikelse från bestämmelserna. Ei kan antingen efter anmälan från tredje part eller på eget initiativ utöva tillsyn över att elnätsföretagen följer kraven om funktionskrav på elmätare. I det fall ett nätföretag inte följer reglerna efter 1 januari 2025, till exempel genom att inte installera elmätare med de funktioner som krävs, har Ei möjlighet att förelägga elnätsföretaget, vid vite, att följa bestämmelserna. Läs mer i rapporten Funktionskrav på elmätare Ei R2017:8 - Författningsförslag, i kapitel 6 och på Ei:s sida om tillsyn.

Nej, det finns inga undantag. All överförd el i ett koncessionspliktigt nät ska mätas.

Nej. Elnätsföretagen är skyldiga att mäta och rapportera mätvärden enligt ellagen (3 kap. 10 § och 10 a §) och det är Ei som har tillsynsansvar enligt ellagen (12 kap.). Vi har inga möjligheter att meddela undantag från bestämmelserna om mätning. De möjligheter till undantag som finns från reglerna om elmätare med funktionskrav handlar om rikets säkerhet (32 § mätförordningen (1999:716). Några andra skäl till undantag finns inte. Vi kan därför inte ge undantag eller uppskov från bestämmelserna i förordningen. Funktionskraven gäller från 1 januari 2025. Mer om funktionskraven finns i Ei:s rapport Ei R2017:8 Funktionskrav på elmätare – Författningsförslag

Funktionskraven på elmätare

Kravet på ett gränssnitt på elmätaren för kunden kommer av funktionskraven på nya elmätare. För att öppna gränssnittet krävs att kunden begär det, detta är en del av funktionskraven. Det innebär att elnätsföretaget behöver göra åtgärder för att öppna kundgränssnittet när kunden så begär. Dessa krav regleras i mätförordningen (förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el) och kravet gäller från 1 januari 2025. Det betyder att även om kunden har en ny elmätare (förberedd med funktionskrav) så har inte nätföretaget skyldighet att ha alla andra system på plats för att genomföra funktionskraven. Mer om funktionskraven finns i Ei:s rapport Ei R2017:8 Funktionskrav på elmätare – Författningsförslag.

Kravet på ett kundgränssnitt på elmätaren gäller från 1 januari 2025 (funktionskraven). Från och med det datumet ska gränssnittet finnas och det ska öppnas och stängas kostnadsfritt av nätföretaget på kundens begäran. Före 1 januari 2025 finns inget krav på gränssnitt (mätförordning (1999:716)). Om elnätsföretaget har satt upp en mätare med kundgränssnitt och kan öppna detta kundgränssnitt före 1 jan 2025 så får elnätsföretaget hantera detta på bästa sätt. Enligt ellagen kan en kund klaga till Ei vad gäller vissa kostnader.

Kravet på ett kundgränssnitt på elmätaren gäller från 1 januari 2025 (funktionskraven). Vad gäller adapter så har nätföretaget utrustat mätaren med ett visst gränssnitt, en viss port (till exempel RJ45). Om kunden har en annan port till sin utrustning får kunden själv bekosta adapter/kabel mellan sin egen utrustning och mätarens port.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL