Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-03-30 01:30:38

Vanliga frågor och svar om elmätning

Här hittar du några vanliga frågor och svar om elmätning. Frågorna rör främst undantag om elmätning och funktionskraven på elmätare men också svar på övriga frågor om mätning av el.

Undantag på elmätning

Elnätsföretagen är skyldiga att mäta och registrera mängden överförd el enligt ellagen (6 kap. 1 §) samt rapportera resultaten av de mätningar som görs (6 kap. 3 §).

Ei har tillsynsansvar enligt ellagen och kan öppna tillsyn när myndigheten får indikationer om att elnätsföretagen inte uppfyller kraven. Ei kan antingen efter anmälan från tredje part eller på eget initiativ utöva tillsyn över att elnätsföretagen följer kraven om funktionskrav på elmätare.

I det fall ett elnätsföretag inte följer reglerna efter den 1 januari 2025, till exempel genom att inte installera elmätare med de funktioner som krävs, har Ei möjlighet att förelägga elnätsföretaget, vid vite, att följa bestämmelserna. Läs mer i rapporten Funktionskrav på elmätare Ei R2017:8 - Författningsförslag, i kapitel 6 och på Ei:s sida om tillsyn.

Nej, det finns inga undantag. All överförd el i ett koncessionspliktigt elnät ska mätas.

Nej. Elnätsföretagen är skyldiga att mäta och registrera mängden överförd el enligt ellagen (6 kap. 1 §). Ei har inga möjligheter att meddela undantag från bestämmelserna om mätning av el och inte heller från funktionskraven. De möjligheter till undantag som finns från reglerna om funktionskrav handlar om rikets säkerhet (32 § mätförordningen (1999:716)). Några andra skäl till undantag finns inte. Ei kan därför inte ge undantag eller uppskov från bestämmelserna i mätförordningen.

Funktionskraven gäller från den 1 januari 2025. Det finns övergångsregler som innebär att om mätning per kvart är möjlig ska en kund (eller en elproducent) kunna begära det från och med den 1 november 2023 (mätförordningen 6 a och 6 c §§). Mer om funktionskraven finns i Ei:s rapport Ei R2017:8 Funktionskrav på elmätare – Författningsförslag

Funktionskraven på elmätare

Kravet på ett gränssnitt på elmätaren för kunden följer av funktionskraven på nya elmätare. För att öppna gränssnittet krävs att kunden begär det, detta är en del av funktionskraven. Det innebär att elnätsföretaget behöver vidta åtgärder för att öppna kundgränssnittet när kunden så begär. Dessa krav regleras i mätförordningen (förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el) och kravet gäller från den 1 januari 2025. Det betyder att även om kunden har en ny elmätare (som är förberedd med funktioner enligt funktionskrav) så har inte elnätsföretaget skyldighet att ha alla andra system på plats för att uppfylla funktionskraven. Mer om funktionskraven finns i Ei:s rapport Funktionskrav på elmätare – Författningsförslag Ei R2017:08.

Kravet på ett kundgränssnitt på elmätaren gäller från den 1 januari 2025 (funktionskraven). Från och med det datumet ska gränssnittet finnas och det ska öppnas och stängas kostnadsfritt av nätföretaget på kundens begäran. Före den 1 januari 2025 finns inget krav på gränssnitt (mätförordning (1999:716)). Om elnätsföretaget har satt upp en mätare med kundgränssnitt och kan öppna detta kundgränssnitt före den 1 januari 2025 får elnätsföretaget hantera detta på bästa sätt. Enligt ellagen kan en kund klaga till Ei vad gäller vissa kostnader.

Kravet på ett kundgränssnitt på elmätaren gäller från den 1 januari 2025 (funktionskraven). Enligt reglerna ska en elmätare utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard, det vill säga ett standardiserat gränssnitt som används i ett medlemsland i Europeiska unionen och hålls uppdaterat. Ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard är kostnadsfritt efter 1 januari 2025. Är mätaren utrustad enligt reglerna och kundens utrustning har en annan typ av port eller anslutning ska kunden kunna köpa en eventuell adapter på marknaden, det vill säga bekosta det själv. Ei kan inte pröva om ett specifikt gränssnitt följer reglerna innan reglerna träder i kraft.

Övriga frågor om mätning av el

Ja det finns regler. Elnätsföretaget är ansvarigt för att mäta och registrera mängden överförd el enligt ellagen (1997:857). Ett elnätsföretag får inte ta ut andra kostnader för mätning än de som nämns i ellagen.

Det betyder att om kunden har begärt att få en annan mätning än den som elnätsföretaget tillhandahåller enligt ellagen, till exempel om kund vill ha tätare mätintervall än vad ellagen kräver, kan kunden behöva betala för till exempel mätarbyte. Om kunden inte har begärt särskild mätning ska kunden inte betala för mätarbyte. I ellagen förklaras även mätning av el i inmatningspunkt (elproduktion).

Eventuella kostnader kan, enligt ellagen, prövas hos Energimarknadsinspektionen som tvistlösande myndighet.

Ja, enligt ellagen ska ett nätföretag se till att kunden får lämplig information i samband med installation av ny elmätare.

En elmätare ska uppfylla de nya funktionskraven för elmätare från och med den 1 januari 2025. Här kan du läsa mer om funktionskraven.

Elnätsföretaget är skyldigt att meddela elhandelsföretaget om byte av mätmetod inom tre månader efter det att elnätsföretaget har mottagit begäran om timmätning från kundens elhandelsföretag.

Det betyder att elnätsföretaget har tre månader på sig att genomföra bytet.

Det finns regler i ellagen och i Ei:s föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (mätföreskrifterna) som innebär att när en kund ingår ett elhandelsavtal som kräver timmätning, ska elhandelsföretaget meddela elnätsföretaget om detta. Därefter ska nätföretaget meddela elhandelsföretaget (elleverantören) att timmätning ersätter månadsvis mätning av elförbrukningen i uttagspunkten. Detta möjliggör att kunden kan ha elavtal som baseras på timpris. Läs mer här om meddelande till kund vid val av elleverantör.

Ei har utövat tillsyn över hur nätföretagen följer reglerna enligt ovan. För mer information För mer information läs Ei:s PM2020:07 Tillsyn av regler för mätning, beräkning och rapportering av el.

Elnätsföretag är skyldiga att skicka historiska mätvärden i enlighet med Ei:s föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering (mätföreskrifterna). Nätföretaget ska även på kundens begäran lämna uppgifterna utan särskild kostnad till det företag som elanvändaren har utsett enligt 12 kap. 1-2 §§ i mätföreskrifterna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL