Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-03 02:48:37

Leveranssäkerhet i elnätet

Funktionskrav för god kvalitet i elöverföringen

Enligt de funktionskrav som finns i ellagen ska elnätsföretagen se till att avbrott i överföringen av el till en elanvändare aldrig överstiger 24 timmar. Däremot finns ett undantag om elnätsföretaget kan visa att avbrottet berott på ett hinder som ligger utanför företagets kontrollansvar. Undantaget gäller när elnätsföretaget inte rimligtvis har kunnat förvänta avbrottet eller att följderna av avbrottet inte rimligen hade kunnat undvikas.

Utöver ellagens generella funktionskrav, att avbrott inte ska vara längre än 24 timmar, ställer Ei strängare krav på avbrottstiden för punkter i nätet där man kan överföra mer än 2 megawatts effekt, se tabellen nedan. Reglerna har tagits fram för att undvika att elanvändare, oavsett nivå i elnätet, ska drabbas av avbrott som är längre än 24 timmar. Kraven finns i kvalitetsföreskrifterna EIFS 2013:1.

Utökade funktionskrav för högre lastnivåer än 2 MW

Lastintervall (megawatt)

Avbrottstid vid normala återställningsförhållanden (timmar)

Avbrottstid vid onormala återställningsförhållanden (timmar)

> 2 ≤ 5

12

24

> 5 ≤ 20

8

24

> 20 ≤ 50

2

24

> 50

2

12

I de nya kvalitetsföreskrifterna, EIFS 2023:3, som träder i kraft den 1 januari 2024 finns det möjlighet att söka undantag från funktionskravet i ellagen och det utökade funktionskravet i kvalitetsföreskrifterna.

Elnätsföretaget har ansvaret för trädsäkring av luftledningar

Trädsäkring innebär att luftledningar med en spänning över 25 kV (25 000 volt) inte ska kunna få avbrott på grund av nedfallande träd. Även ledningar som har lägre spänning ska vara trädsäkert utförda om de överför el till andra elnätsföretags elnät. Även luftledningar som leder till eller från vissa anläggningar som producerar el, och som har betydelse för elnätets funktion ur leveranssäkerhetssynpunkt, ska vara trädsäkrade.

Ansvaret för trädsäkring vilar på elnätsföretagen. För att säkerställa en överföring av god kvalitet kan det konkret handla om att de till exempel behöver bredda och gallra ledningsgator, byta ut oisolerade luftledningar mot förstärkta luftledningar, eller mot markförlagda kablar.

Ei har inte detaljreglerat hur ledningsgator ska se ut. I stället har Ei ett generellt krav på elnätsföretag om trädsäkring, så att det också finns utrymme för elnätsföretagen att vara kostnadseffektiva.

Årlig rapport om leveranssäkerhet

Ei presenterar årligen en rapport över leveranssäkerheten i Sveriges lokalnät och regionnät baserat på elnätsföretagens inrapporterade avbrottsdata. Rapporten ger en god överblick över nuläge, historiska trender och specifika brister.

Här kan du läsa mer om företagens rapportering av uppgifter till Ei.

Sammanställningen utgör en del av underlaget till Ei:s tillsyn över leveranssäkerheten i elnäten och kan också ge incitament och stöd till elnätsföretag som arbetar med att förbättra leveranssäkerheten i sina nät.

Ei:s rapporter om leveranssäkerhet

Statistik om leveranssäkerhet

Vi har statistik om leveranssäkerhet. Här hittar du Ei:s statistik om leveranssäkerhet i Excelformat och som öppna data.

Ei har också en kartfunktion (GIS-karta) som geografiskt sammanställer statistiken över leveranssäkerheten för åren 2016 och framåt. Här kan du navigera i kartan och se statistik över leveranssäkerheten i det svenska elnätet. Du kan välja att se per kommun, per nätkoncession för område och per redovisningsenhet

Gå till kartfunktionen Länk till annan webbplats.

Risk- och sårbarhetsanalyser

För att elnätsföretagen ska fokusera åtgärder i elnäten där de ger störst effekt på leveranssäkerheten, gör elnätsföretagen risk- och sårbarhetsanalyser av elnäten samt upprättar åtgärdsplaner.

De elnätsföretag som har nät på spänningsnivåer under 220 kV (220 000 volt) är enligt ellagen skyldiga att årligen göra risk- och sårbarhetsanalyser samt upprätta en åtgärdsplan. Det betyder att kravet gäller alla lokalnäts- och regionnätsföretag, totalt cirka 170 elnätsföretag.

Risk- och sårbarhetsanalyser, åtgärdsplaner och avbrottsdata är underlag och data som vi på Ei använder för tillsyn av leveranssäkerheten i elnäten.

Här kan du läsa mer om företagens rapportering av uppgifter till Ei.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL