Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Spänningshöjning av nätkoncession för område

Nätkoncessionsinnehavare ansöker om ändring av den högsta tillåtna spänningen för området. Efter ansökan fattar Ei beslut om ändring av den högsta tillåtna spänningen för området.

Ändringen av den högsta tillåtna spänningen innebär att Ei meddelar en ny områdeskoncession, dock ändras inte anläggningsnumret.

När Ei prövar ansökan om en högre spänningsnivå ska de fyra punkterna nedan särskilt beaktas (i enlighet med 2 kap. 2 § ellagen).

En ansökan om spänningshöjning i en områdeskoncession måste därmed innehålla en redogörelse av följande:

 1. Den spänning som man förutser behövs för att driva ledningsnätet.
 2. Inverkan på miljön vid en framtida utbyggnad av nätet.
 3. Säkerställandet av en samhällsekonomiskt motiverad utbyggnad av nätet.
 4. Konsekvenser för berörda kunder.

Detta ska ansökan om ändring av högsta tillåtna spänning innehålla

Ansökan om ändring av den högsta tillåtna spänningen för en nätkoncession för område ska skickas till Ei och den ska innehålla följande:

 • En karta över koncessionsområdet.
 • En plan över områdets framtida behov av överföring av el. Om det finns en nätutvecklingsplan är den ett lämpligt underlag att bifoga ansökan.
 • Uppgifter om vilken spänning som behövs och varför man framöver kommer att behöva denna spänning för att driva ledningsnätet.
 • En beskrivning av den inverkan på miljön som en framtida om- eller utbyggnad av ledningsnätet kan komma att få. Vi vill dessutom att man som sökande jämför miljöpåverkan vid spänningshöjning för områdeskoncessionen med miljöpåverkan vid följande två alternativ:
 1. Ombyggnad eller utbyggnad av ledningar inom områdeskoncessionen på den nuvarande spänningsnivån.
 2. Ombyggnad eller utbyggnad istället via linjekoncession.
 • En samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys av spänningshöjningen och en samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys av nedanstående alternativ:
 1. Ombyggnad eller utbyggnad av ledningar inom områdeskoncessionen på den nuvarande spänningsnivån.
 2. Ombyggnad eller utbyggnad istället via linjekoncession.
 3. Nollalternativet (ingen utbyggnad av elnätet överhuvudtaget).

Dessa olika alternativ ska jämföras med den sökta spänningshöjningen. Man ska som sökande motivera hur man har kommit fram till att spänningshöjning är det bästa alternativet.

 • En redogörelse för vilka konsekvenser en spänningshöjning får för berörda kunder i området. Hur påverkas kostnaderna för kunderna på kort och lång sikt? Redogör för hur kostnaderna förändras utifrån de olika alternativen:
 1. Ombyggnad eller utbyggnad av ledningar inom områdeskoncessionen på den nuvarande spänningsnivån.
 2. Ombyggnad eller utbyggnad istället via linjekoncession.
 3. Nollalternativet (ingen utbyggnad av elnätet överhuvudtaget).

Som sökande ska man även redogöra för om det finns andra konsekvenser, utöver de kostnadsmässiga, för kunderna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL