Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-01 14:58:00

Ärende 2022-102287

Svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att bygga och använda kraftledningar (nätkoncession för linje).

Ansökan avser sju luftledningar i området kring och mellan befintlig station Hjälta och ny station vid Nässe i Sollefteå kommun, Västernorrlands län.

Senaste dag för yttrande

2023-03-24

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.