Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-12-03 17:50:31

Ärende 2021-100824

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att bygga om och använda kraftledningar (nätkoncession för linje).

Ansökan avser:

  • Spänningshöjning av befintlig ledning från Ullna till Täljö
  • Ombyggnation av befintlig 77 kV-ledning mellan planerad ny transformatorstation Täljö och befintlig transformatorstation Täljö samt
  • Ombyggnation av del av befintlig 77 kV-ledning (Stava-Täljö) från kabelstolpen nordväst om den nya stationen ner till den befintliga stationen vid Täljö.

Samtliga ledningar är belägna inom Täby, Vallentuna och Österåkers kommuner, Stockholms län.

Senaste dag för yttrande

2022-03-04

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.