Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-02 06:52:27

Ärende 2019-102655

Ellevio AB har ansökt om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje).

Ansökan avser en ny 52 kV luftledning mellan station Grebbestad och Fjällbacka i Tanums kommun i Västra Götalands län.

Senaste dag för yttrande

2021-03-08

Dokument till ärendet

Ellevio har tagit fram en animation som visar den planerade ledningens påverkan på landskapsbilden

Animationen visar en flygning längs hela sträckningen, från Fjällbacka till Grebbestad. För att synliggöra ledningen har stolpar och faslinor i animationen gjorts vita. I verkligheten kommer ledningen att smälta in mer och utgöra en mindre kontrast mot omgivningen. Även flygningens helikopterperspektiv innebär att ledningen är mer synlig än vad den kommer att vara från marken. Animationen visar inte exakt stolpplacering och sträckning, eftersom stolparnas exakta position inom linjekoncessionen kommer att avgöras vid detaljprojektering. För en närmare beskrivning av innehållet, se miljökonsekvensbeskrivningens sida 39. Animationen finns upplagd på Ellevios youtube-kanal och nås via länken https://www.youtube.com/watch?v=csEMFUBNDf0&feature=youtu.be .

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.