Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Ärende 2018-101768

Svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd för ombyggnation av en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje).

Den nya ledningen vid Hjärup i Staffanstorps kommun, Skåne län som Svenska kraftnät söker tillstånd för är en ombyggnation på ca 3 km av den befintliga 420 kV-luftledningen som finns där idag.

Senaste dag för yttrande

2019-01-25

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.