Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Ärende 2016-102595

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje).

Ansökan avser en 130 kV luftledning från Burås till Alafors samt från Älebräcke till Högås i Kungälv och Ale kommuner, Västra Götalands län. Ansökan avser ändrad sträckning för del av anläggningsnummer 403CDO.

Observera att denna ansökan handläggs tillsammans med Svenska kraftnäts ansökan om nätkoncession för linje för en 400 kV ledning mellan Stenkullen och Skogssäter i ärende 2016-102489. Ansökan avser en sambyggnation med Svenska kraftnäts luftledning. I miljökonsekvensbeskrivningen framgår under specifika rubriker vilka delar som gäller för sambyggnationen.

Senaste dag för yttrande

2017-05-02

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.