Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 06:56:15

Ei:s tillståndsprocess i sammanfattning

Det är avdelningen för tillstånd på Energimarknadsinspektionen (Ei) som ansvarar för handläggningen av ansökningar om nätkoncession och handläggningen följer vår tillståndsprocess.

Tillståndsprocessen är handläggaroberoende, vilket innebär att flera personer och kompetenser involveras i granskningen av en ansökan. Nedan hittar du en beskrivning av vad som sker i varje aktivitet i processen.

Tilldelning

I denna aktivitet tar Ei emot ansökan och registrerar ärendet i vårt ärendehanteringssystem. Ei skapar även ett anläggningsnummer som aktiveras om nätkoncessionen godkänns. I tilldelningsmomentet granskar Ei det kartmaterial och de fastighetsförteckningar som bifogats ansökan. Om en ledning ska tas ur drift kontrollerar vi även om hela eller en del av nätkoncessionen ska återkallas.

Om informationen är ofullständig i någon av dessa delar begär Ei komplettering. I de ärenden som kommer in till oss på annat sätt än via e-tjänsten Dinkel skickar vi via e-post ett bekräftelsebrev för att meddela att vi tagit emot ansökan.

Granskning och utredning

Det är i denna aktivitet Ei granskar ansökan och samtliga bilagor, och tar ställning till om ansökan är komplett. Om uppgifter saknas begär vi komplettering. Det sker efter att ansökan stämts av i PanELen (se nedan).

PanELen

PanELen är avdelningen för tillstånd kvalitetsforum. I PanELen samarbetar handläggare med kompetenser inom flera olika områden, såsom miljö, juridik, ekonomi och teknik. Det är i PanELen det bestäms om ansökan behöver kompletteras och med vad.

Komplettering

Om ansökan har kommit in till Ei via e-tjänsten Dinkel, publicerar vi vår begäran om komplettering i Företagsportalen. Om ansökan kommit in på annat sätt skickar vi vår begäran till den som man som sökande angett som kontaktperson.

Det är viktigt att du kontaktar Ei om vår begäran om komplettering väcker frågor och om du behöver mer tid att komma in med de uppgifter vi begär. Vår ambition är att kontakta sökande via telefon innan vi skickar ut en begäran om komplettering.

Remiss

När Ei bedömer att ansökan är komplett skickar vi den på remiss. Ei ska remittera till Försvarsmakten, berörda länsstyrelser och kommuner, ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter som berörs av ansökan och andra kända sakägare samt andra nätkoncessionshavare. Ei ska även underrätta Försvarets radioanstalt om ansökan och vi ger ofta andra myndigheter möjlighet att lämna synpunkter, exempelvis Elsäkerhetsverket, Trafikverket och Luftfartsverket.

Remisstiden är normalt två månader och i samband med remissen publicerar Ei ansökan på vår webbplats. Om ansökan kommit in via vår e-tjänst Dinkel publiceras remissyttrandena löpande i Företagsportalen.

Remissgranskning

I denna aktivitet granskar Ei de yttranden som har kommit in under remissen och tar ställning till om det tillkommit information som sökanden behöver få kännedom om samt om ansökan behöver kompletteras ytterligare.

Bemötande och komplettering

I aktiviteten ”Bemötande och komplettering” skickar Ei de yttranden som behöver kommuniceras till sökanden för bemötande. Om det kommit upp nya frågor under remissen kan Ei begära ytterligare kompletteringar.

Om ansökan har kommit in via e-tjänsten Dinkel publicerar vi Ei:s begäran om bemötande och eventuella kompletteringar i Företagsportalen. Annars skickar vi begäran till sökandens kontaktperson.

Beslut

När Ei bedömer att underlaget är komplett fattar vi beslut i ärendet.

Beslutet skickas till sökanden och de som fått ansökan på remiss.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL