Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Effektiv prissättning

Energimarknadsinspektionen (Ei) vill stimulera och möjliggöra en effektiv prissättning av resurser och tjänster där prissignalen når kunden.

Tariffer för ett effektivt nätutnyttjande och effektiva prissignaler

På Ei pågår ett projekt för att ta fram föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Projektet har pågått sedan 2020 och beräknas pågå under hela 2021.

Nätföretagen är enligt ellagen skyldiga att informera elanvändarna om hur avgifterna är utformade och vilka möjligheter användarna har att påverka sina kostnader. Ei har möjlighet att utfärda föreskrifter även om detta. Vi har dock valt att starta projektet om information till kund först när projektet om hur nättariffer ska utformas är avslutat.

Mer om projekt tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet.

Bästa praxis för tariffer inom EU

I enlighet med elmarknadsförordningen ska en rapport om bästa praxis för tariffmetoder utfärdas av den europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER).

Att demonstrera bästa praxis är en mjuk styrningsmodell inom energiunionen och uppnår harmonisering i vissa delar av tariffsättningen. Viktiga principer som lyfts i arbetet är att den nationella tillsynsmyndigheten ska stå för en hållbar regelgivning inom området, att det ska finnas transparens i den metod som används för tariffsättning, samt att den nationella tillsynsmyndigheten ska ha slutgiltig beslutanderätt för tariffstrukturer.

I ett första steg har rapporten reducerats till en praxis-rapport som beskriver hur tariffsättningen sker i de olika länderna. Den första rapporten som publicerades 2020 behandlade transmissionsnätsnivån och den andra rapporten, också från 2020, behandlar distributionsnät. Ei har deltagit i expertgruppen som arbetade fram rapporterna.

Tariffer som stöder energiomställningen

Ei tillhör CEER, en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom EU. I en av CEER:s arbetsgrupper har man arbetat med en rapport om tariffdesign. Rapportens syfte är att hjälpa intressenter och nationella tillsynsmyndigheter att vidareutveckla arbetet med tariffdesign för att stödja energiomställningen. Ei var med i expertgruppen som tog fram rapporten om tariffer som stödjer energiomställningen.

Rapport CEER - Paper on Electricity Distribution Tariffs Supporting the Energy Transition Länk till annan webbplats. (engelska)

Schablonavräkning för kunder med timprisavtal

Baserat på de förslag som Ei presenterade i samband med regeringsuppdraget om åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet, har regeringen genomfört en ändring i förordningen (1999:716 Länk till annan webbplats.) om mätning, rapportering och beräkning av överförd el (mätförordningen).

Ändringen innebär att elanvändare med säkringsabonnemang om högst 63 ampere, som ingått elavtal som förutsätter att mängden överförd el ska mätas per timme, ska timavräknas. Ei har därför genomfört ändringar i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2 Pdf, 626.1 kB.) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2020.
Ei:s ändringsföreskrift (EIFS 2019:8) Pdf, 95.6 kB.
Anledningen till ändringarna är att kunden ska få en prissignal för sitt faktiska beteende.

Lokal flexibilitetsmarknad i projektet Coordinet

Coordinet är ett europeiskt samarbetsprojekt med EU-finansiering där bland andra Vattenfall Eldistribution, Eon Energidistribution och Svenska kraftnät är med. Projektet innehåller flera delar. En av dem är att skapa lokala marknader där kunderna får ersättning för att vara flexibla.

Med hjälp av sådana lokala flexmarknader kan effekttoppar kapas, vilket kan bidra till att elnäten kan användas mer effektivt och mildra eventuell nätkapacitetsbrist.

Demonstrationer av lokala marknadsplatser för effektivare användning av elnätet genomförs på fyra platser i Sverige och på flera andra ställen i Europa. Ei följer projektet nära och deltar också som en av flera aktörer i projektets rådgivande grupp.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL