Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-04 13:31:02

Artikel 30.3, 30.4 och 30.5 Bedömning av risksäkringsmöjligheter på elområdesgränsen Finland (FI) – Sverige 3 (SE3)

Status

Pågående, se Acer:s beslut Länk till annan webbplats..

Här kan du läsa mer beslut om förlängning av tid i vårt e-diarium Länk till annan webbplats.

Nu ska Svenska kraftnät, Fingrid och Kraftnät Åland utarbeta de nödvändiga metoder och villkor som krävs för att andra långsiktiga rissäkringsprodukter för överföring görs tillgängliga. Senast den 14 oktober 2023 ska de lämna in förslaget samtidigt till de behöriga tillsynsmyndigheterna, i det här fallet till Ei och EV, för godkännande.

I enlighet med FCA-förordningen Art. 30.6 ska dessa nödvändiga arrangemang genomföras senast sex månader efter att de godkänts. De behöriga tillsynsmyndigheterna får, på begäran från de berörda systemansvariga för överföringssystemen, förlänga genomförandetiden med högst sex månader.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2021–100256