Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-01-30 06:35:39

Artikel 30.3, 30.4 och 30.5 Bedömning av risksäkringsmöjligheter på elområdesgränsen Danmark 1 (DK1) – Sverige 3 (SE3)

Status

Pågående.

Minst vart fjärde år ska Ei bedöma ifall det finns tillräckliga möjligheter till risksäkring för marknadsaktörer i svenska elområden. Ifall risksäkringsmöjligheterna bedöms vara otillräckliga i minst ett elområde kan Ei och den andra behöriga tillsynsmyndigheten vid elområdesgränsen begära att långsiktiga överföringsrättigheter alternativt något eller några andra finansiella instrument introduceras (artikel 30.5 FCA-förordningen).

DUR är nu klart med deras utvärdering och anser att risksäkringsmöjligheterna är otillräckliga i DK1 och DK2.

Ei och DUR har enats om att det är rimligt att Svenska kraftnät och Energinet inte utfärdar långsiktiga överföringsrättigheter utan istället får uppdraget att säkerställa att andra långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan elområden DK1-SE3 och DK2-SE4 görs tillgängliga som ett stöd till elgrossistmarknadernas funktion (FCA Artikel 30.5b).

Brev - Intention by the Swedish Energy Markets Inspectorate and the Danish Utility Regulator regarding the hedging opportunities on the Danish – Swedish bidding zone borders pursuant to the Commission Regulation (EU) No. 2016/1719  Pdf, 84.2 kB.

Ei och DUR i Danmark går nu ut med en gemensam remiss för att få in marknadsaktörernas synpunkter innan myndigheterna fattar beslut i frågan

Bilaga till remiss Pdf, 279.4 kB.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2021–100249