Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-02-28 08:04:25

Artikel 30.1, 30.2 och 30.5 b) Beslut att det inte ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen Litauen (LT) – Sverige 4 (SE4) samt säkerställa andra långsiktiga risksäkringsmöjligheter

Status

Ei:s beslut 2021-100254 Länk till annan webbplats.

Beslutet innebär att Svenska kraftnät och Litgrid utarbetar de nödvändiga metoder och villkor som krävs för att andra långsiktiga rissäkringsprodukter för överföring görs tillgängliga.

I enlighet med FCA-förordningen Art. 30.6 ska dessa nödvändiga arrangemang genomföras senast sex månader efter att de godkänts. De behöriga tillsynsmyndigheterna får, på begäran från de berörda systemansvariga för överföringssystemen, förlänga genomförandetiden med högst sex månader.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2021-100254