Odaberite ugovor za isporuku električne energije

Na stranici elpriskollen.se možete vidjeti koji isporučitelji električne energije imaju trenutno najnižu cijenu u stambenom području u kojem živite. Prije nego odaberete isporučitelja električne energije, prvo se trebate odlučiti koji tip ugovora za električnu energiju vam odgovara najbolje. 

Ovdje su četiri uobičajene forme tog ugovora:

Fiksna cijena (Fast pris)

Ako izaberete ugovor sa fiksnom cijenom (fast pris) plaćate istu cijenu cijelo vrijeme za koje ste potpisali ugovor. Uobičajeno vrijeme za koje se vežete ovim ugovorom je jedna, dvije ili tri godine.

Promjenjljiva cijena (Rörligt pris)

Ako izaberete ugovor sa promjenjljivom cijenom (rörligt pris) dobićete cijenu koja prati razvoj na nordiskoj berzi električne energije Nordpool. To znači da vam se cijena može i smanjiti i povećati u toku godine.

Postoje dvije vrste ugovora sa promjenjljivom cijenom: tekući (löpande) i vremenski određen (tidsbestämda). Tekući ugovor možete prekinuti u okviru vremena predviđenog za otkazivanje. Sa vremenski određenim ugovorom se obavezujete da kupujete električnu energiju od istog isporučitelja za čitavo vrijeme za koje ste potpisali ugovor.

Mješoviti ugovor (Mixavtal)

Mješoviti ugovor (Mixavtal) znači da jedan dio električne energije plaćate po promjenjljivoj cijeni, a jedan dio po fiksnoj cijeni.

Kod mnogih isporučitelja električne energije, možete promijeniti promjenjljivi dio ugovora u fiksnu cijenu. 

Unaprijed određena cijena (Anvisat pris)

Ako sami ne odaberete ugovor za električnu energiju, isporučitelj električne energije će vam biti dodijeljen od firme koja posjeduje električnu mrežu u stambenom području u kojem živite. Tada plaćate takozvanu određenu cijenu (anvisat pris), koja je često značajno viša od cijene koju biste sami odabrali.

Inspekcija za energetsko tržište preporučuje da sami odaberete koju vrstu ugovora i kojeg isporučitelja električne energije želite.