Centralnom grijanju iz toplane

Iako je individualna mušterija koja koristi centralno grijanje iz toplane u relativno slabom  položaju u odnosu na samu toplanu postoji određeni mehanizam zaštite koji ide u korist mušterije.

Vaša zaštita kao mušterije centralnog grijanja iz toplana

  • Ako Vaša toplana želi promijeniti uslove ugovora na Vašu štetu, mora Vas o tome informirati najmanje dva mjeseca prije nego novi uslovi počnu važiti.
  • Toplana, također, mora motivirati promjenu uslova, na primjer  zašto je, recimo, podizanje cijeneopravdano. 
  • Vi, kao mušterija, uvijek imate pravo zatražiti pregovaranje o cijeni i kapacitetu grijanja za koje ste već potpisali ugovor. U vezi s takvim zahtjevom imate pravo dobiti potrebne informacije da biste mogli pregovarati sa toplanom. 
  • Ako se ne uspijete složiti u nekom pitanju, toplana Vas mora, usmeno ili pismeno, obavijestiti o tome da je pregovaranje završeno i o samom razlogu zbog kojeg se niste mogli složiti s njima.
  • U tom slučaju imate pravo zatražiti posredovanje institucije Fjärrvärmenämnden. Vaš zahtjev za posredovanjem mora stići toj ustanovi u roku od tri sedmice.
  • Ako vas toplana nije informirala o promjenjenim uslovima ugovora nema pravo da na Vas primjenjuje te nove uslove ugovora. Pored toga, toplana nema pravo primjenjivanja novih uslova ugovora prije nego što prođu tri sedmice od momenta kada je pregovaranje ili posredovanje završeno.
  • Imate mogućnost da besplatno otkažete Vaš ugovor o grijanju sa toplanom. Normalno vrijeme otkaznog roka za ugovor je tri mjeseca. Kontaktirajte Vašu toplanu ukoliko želite otkazati ugovor.

Zaštita konzumenta pri obustavljanju grijanja

Da bi toplana obustavila grijanje u Vašem domu ili na radnom mjestu, moraju biti ispunjeni određeni uslovi.

Toplana ima pravo da obustavi grijanje ukoliko ste vi, kao konzument, zanemarili Vaše obaveze iz ugovora, na primjer, ukoliko niste plaćali račune za centralno grijanje toplani.