Publikationer

search

Skriv in namnet på det du söker i sökrutan eller välj typ av publikation.

Mejla till redaktionen@ei.se om du inte hittar det du letar efter.

 • PM -Elnätstariffer för ett effektivt nätutnyttjande- Principiella val för utformningen av nättariffer

  Skapad: Granskad:

  Promemorian beskriver vad Energimarknadsinspektionen (Ei:s) projekt Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet kommit fram till så här långt, hur kunskapsläget ser ut och vilka ytterligare frågor som har identifierats. Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på promemorian till och med den 18 september 2020.

 • Sveriges el- och naturgasmarknad 2019 Ei R2020:05

  Skapad: Granskad:

  Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme och följer kontinuerligt utvecklingen på dessa marknader. Syftet med den här rapporten är att redogöra för utvecklingen på el- och naturgasmarknaden under 2019.

 • PM - Tillsyn avseende leveranssäkerheten i elnäten - Planlagd tillsyn 2019

  Skapad: Granskad:

  Energimarknadsinspektionen (Ei) har under 2019 och 2020 genomfört en tillsyn av leveranskvaliteten i de lokala elnäten. Vi har granskat leveranssäkerheten med utgångspunkt i de uppgifter som elnätsföretagen redovisat i den årliga avbrottsrapporteringen för 2018 i förhållande till de regler om leveranssäkerhet som finns i ellagen och i Ei:s föreskrifter om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet.

 • PM- Ellagens bestämmelser om ersättning vid inmatning av el - Metod vid prövning av tvister om nätnyttoersättning

  Skapad: Granskad:

  Syftet med promemorian är att skapa förutsägbarhet för marknadens aktörer genom att beskriva hur Energimarknadsinspektionen (Ei) tillämpar ellagens bestämmelser om ersättning vid inmatning av el. I promemorian beskrivs en ny uppdaterad beräkningsmetod (Metod 2020) som kommer att användas när myndigheten prövar tvister om nätnyttoersättning mellan nätägare och produktionsanläggningsägare.

 • Konsument på elmarknaden, klagomålsstatistik 2016-2019

  Skapad: Granskad:

  Denna rapport sammanfattar vad konsumentkontakterna om elmarknaden handlat om. Rapporten fokuserar främst på utvecklingen under 2018–2019 och beskriver kortfattat hur Ei arbetat med de problem på elmarknaden som konsumenter hör av sig om.

 • PM- Marknadsövervakning 2019

  Skapad: Granskad:

  Promemorian har tagits fram av Energimarknadsinspektionen (Ei) för att informera om vårt uppdrag och vår övervakning av grossistmarknaden för energi under 2019.

 • Förslag på hur Forumet för smarta elnäts arbete kan tas vidare inom Ei:s verksamhet

  Skapad: Granskad:

  Forum för smarta elnät (Forumet) inrättades för perioden 2016–2019 efter ett beslut från regeringen. Syftet med Forumet var att främja och utveckla dialogen om smarta elnäts möjligheter. Energimarknadsinspektionen (Ei) och Statens energimyndighet (Energimyndigheten) har fått var sitt uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur arbetet kan tas vidare inom respektive myndighet. Ei:s uppdrag redovisas i denna rapport.

 • Ren energi inom EU - Ett genomförande av fem rättsakter Ei R2020:02

  Skapad: Granskad:

  Regeringen gav den 14 februari 2019 Ei i uppdrag att analysera vilka åtgärder som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el och lämna författningsförslag i de delar där genomförandet kräver bestämmelser i lag eller förordning. I uppdraget ingår förutom ovan nämnda åtgärder även att analysera vilka åtgärder som krävs i Sverige i anslutning till Europaparlamentets och rådets nya förordning om den inre marknaden för el, som ersätter nuvarande förordning (EG) 714/2009, förordning om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, som ersätter nuvarande förordning (EG) nr 713/2009, och förordning om krisberedskap och upphävande av direktiv 2005/89/EG, samt vid behov lämna författningsförslag.