Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 23:25:44

Flexibilitet i distributionsnäten Ei R2023:05

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tillsammans med Affärsverket svenska kraftnät, Statens energimyndighet (Energimyndigheten) och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll i uppdrag att utveckla förutsättningarna för att realisera potentialen för flexibilitet i elsystemet. Uppdraget indelades i fem deluppdrag och genom denna rapport redovisas deluppdrag 3 vars inriktning är att främja flexibilitet på lokal nivå där det blir samhällsekonomiskt effektivt. I den här rapporten fokuserar vi på distributionsnätföretagens användning av flexibilitet och utvecklingen av lokala flexibilitetsmarknader. Vi analyserar förutsättningar för att distributionsföretagen ska öka användningen av flexibilitet för ett effektivt nätutnyttjande, bland annat genom att lyfta fram betydelsen av incitament i intäktsramsregleringen, kostnadsreflektiva tariffer, samordning mellan nätföretag samt effektiva marknader för anskaffning av flexibilitetstjänster. Vi beskriver också det EU-regelverk som är under utveckling och pekar på några åtgärder för att främja användningen av flexibilitet hos nätföretag samt Ei:s roll framåt.