Din elnätsavgift

Lagen säger att din elnätsavgift ska vara skälig, objektiv och icke-diskriminerande.

Vi anser att ett företags avgifter är skäliga om företagets sammanlagda avgifter ligger under den gräns, intäktsram, vi satt. Ett elnätsbolag får ta ut avgifter som täcker skäliga kostnader för drift och underhåll samt en ”rimlig avkastning” på det kapital som krävs för att driva verksamheten.

Att avgifterna ska vara objektiva innebär att företagets samlade avgifter för en kundkategori (till exempel villor eller lägenheter) måste reflektera de kostnader som nätföretaget har för just denna kategori. Ett företag får inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan.

Att avgifterna ska vara icke-diskriminerande innebär att ett företaget inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter.

Många undrar kring elnätsbolagens höjningar

Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna och svaren som Ei får kring elnätsregleringen.

Din anslutningsavgift

Elnätsföretaget har monopol inom sitt geografiska område, men är samtidigt skyldigt att ansluta nya kunder. Om du vill ansluta en fastighet till elnätet har elnätsföretaget rätt att ta ut en anslutningsavgift av dig. Avgiften ska vara skälig. Om du anser att kostnaden är för hög kan du vända dig till oss på Energimarknadsinspektionen (Ei) be oss pröva din avgift.

Så mycket ska det kosta att ansluta sig

Ei har en schablon för vad anslutningar med en säkring på 16 - 25 ampere och ett avstånd på upp till 1 800 meter fågelvägen från anslutningspunkten i befintligt nät ska kosta. Enligt metoden finns en grundavgift. För anslutningar längre bort än 200 meter tillkommer en meteravgift som varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten. Tänk på att priserna i tabellen nedan är utan moms.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt
(fågelvägen)
Avgift (belopp exklusive moms)
0-200 meter 22 100 kr
200-600 meter 22 100 kr + 189 kr/meter
600-1200 meter 97 700 kr + 112 kr/meter
1200-1800 meter

164 900 kr + 167 kr/meter

Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon. Räkneexempel: En anslutning på 700 meter får som mest kosta 97 700 kronor + 100x112 kronor/meter = 108 900 kr.

Så här begär du prövning av din anslutningsavgift

Vi kan pröva de avgifter och villkor som du får i samband med att du ansluter dig till elnätet. Det kan till exempel vara:

  • anslutningsavgiften
  • tilläggskostnader
  • övriga villkor som kan uppkomma i samband med anslutningen.

Vi prövar inte frågor som saknar samband med anslutningen, till exempel flytt av ledningsstolpe eller flytt av mätare.

För att vi så snabbt som möjligt ska kunna pröva anslutningsavgiften ber vi dig:

  1. fyll i blanketten "Ansökan om prövning av anslutningsavgift enligt ellagen"
  2. skicka med en kopia på din offert eller faktura som du fått från elnätsföretaget 

Skicka in din ansökan inom två år

Om du inte skickar in ansökan inom två år, från och med det datum din bindande offert för elanslutningen ställdes ut, kan elnätsföretaget yrka att din ansökan om prövning av avgiften ska avvisas eftersom den komit in för sent. Om det visar sig att offerten inte överensstämmer med den genomförda anslutningen, och det senare angivna kravet i fakturan, kan istället en faktura utgöra det skriftliga ställningstagandet. Detta innebär att tiden för prövning kan förlängas hos Ei om beloppet i fakturan överstiger beloppet i offerten.

Vad händer efter Ei:s beslut?

Om vi gör bedömningen att anslutningsavgiften är för hög måste elnätsföretaget betala tillbaka mellanskillnaden till dig. Ei får dock inte verkställa beslutet att betala tillbaka mellanskillnaden. Kom ihåg att det är kostnadsfritt att begära prövning av din anslutningsavgift hos Ei.

Elavbrott

Vi har tillsyn över elnätsföretagen och ställer krav så att de överför el av god kvalitet till dig och andra kunder. Det vill säga utan för många elavbrott och störningar.

Du kan ha rätt till avbrottsersättning

Om du har ett elavbrott som varar i minst 12 timmar ska du automatiskt få avbrottsersättning från ditt elnätsföretag. Ersättningen är 12,5 procent av din beräknade årliga nätkostnad, men minst 900 kronor. Ersättningen ökar sedan med 25 procentenheter, eller minst 900 kronor, för varje påbörjad 24-timmarsperiod som avbrottet pågått.

Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck. Detta gäller dock inte under den första 12-timmarsperioden då elen ska ha varit borta i minst 12 timmar i följd för att ersättningen överhuvudtaget ska utgå.

Om du inte får någon ersättning ska du kontakta elnätsföretaget. För att få ersättning måste du göra ditt anspråk inom två år. Om du behöver hjälp med avbrottsersättning eller andra ersättningskrav till följd av avbrottet kan du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Du kan ha rätt till skadestånd

Du kan ha rätt till skadestånd från elnätsföretaget om du har drabbats av skador på grund av elavbrott. Detta gäller oavsett avbrottets längd. Försäkringsbolagen kan också ersätta vissa skador som orsakats på grund av elavbrott, via din hem- eller villaförsäkring.

Om du behöver hjälp med avbrottsersättning eller andra ersättningskrav till följd av avbrottet kan du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå eller till en kommunal konsumentvägledare. Om du inte är nöjd med ett beslut om ersättning kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Anmäl om du har många elavbrott

Har du många elavbrott ska du kontakta nätföretag och fråga varför. Är du inte är nöjd med svaren du får kan du anmäla problemen till oss på Energimarknadsinspektionen. Vi kan granska ditt nätföretag och kräva bättring.

Enligt lagen är det förbjudet med elavbrott som är längre än 24 timmar. Har du drabbats av ett avbrott som varat längre än 24 timmar uppmanar vi dig att anmäla det till oss.

Spänningskvalitet

Om du misstänker att du har problem med spänningskvaliteten ska du kontakta elnätsföretaget. En kontroll av spänningskvaliteten kan då bli aktuell.

Din egen elmätare kan oftast inte användas vid den här typen av kontroll utan nätägaren måste placera ut en särskild mätare för elkvalitetsmätning hos dig under en längre period, oftast under minst en veckas tid.

Om du och elnätsföretaget inte är överens om en elkvalitetsmätning behöver genomföras eller om eventuella åtgärder behöver vidtas för att förbättra din elkvalitet kan du kontakta oss på Ei.

Spänningsdippar, överspänning och flimmer

Elektricitet består av strömmar och spänningar med ett flertal egenskaper som bestämmer dess kvalitet, det vill säga användbarhet. Exempel på problem med spänningskvaliteten är spänningsdippar, överspänning, övertoner, flimmer och transienter.

Spänningskvalitet är komplext eftersom alla parter, från produktion till transmission/distribution och anslutna förbrukningskunder, påverkar spänningskvaliteten. Samtidigt som apparater och installationer som är anslutna till elnätet är beroende av god spänningskvalitet, påverkar de dessutom spänningskvaliteten.

Elnätsföretaget kan påverka spänningskvaliteten främst genom att se till att nätet är dimensionerat för att klara de belastningar det utsätts för, både vad det gäller den uttagna effekten och inmatad effekt från t.ex. förnyelsebara produktionsanläggningar.

Flera aspekter påverkar spänningens kvalitet

Nätplanering, underhåll och nätdrift är också aspekter som påverkar spänningskvaliteten. Utöver detta ska nätägaren också se till att enskilda kunder inte påverkar nätet mer än tillåtet.

Det finns flera faktorer som kan orsaka avvikelser och försämring av spänningskvaliteten. Till exempel:

  • Kortslutningar
  • Jordfel
  • Blixtnedslag
  • Viss typ av elektronisk utrustning
  • Start av stora maskiner

Berörs du av en ny kraftledning som ska byggas?

När ett företag eller en myndighet vill bygga en kraftledning måste de först ansöka om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen (Ei). Detta tillstånd kallas för nätkoncession för linje.

Personer eller företag som blir berörda av kraftledningen ska få tillfälle att lämna synpunkter. Alla Ei:s beslut om tillstånd att få bygga en kraftledning kan överklagas inom tre veckor.

Pågående ärenden om att få bygga kraftledning

Klicka på länken så kommer du till alla pågående ärenden.