Vilka bestämmelser gäller?

En elektrisk starkströmsledning får inte byggas eller användas utan tillstånd (nätkoncession, se 2 kap. 1 § ellagen). Till byggandet av en ledning räknas även schaktning, skogsavverkning eller liknande åtgärder för att bereda plats för ledningen.

En transformator- eller kopplingsstation som ska anslutas till en eller flera nya ledningar för vilka det krävs nätkoncession för linje får inte börja byggas förrän nätkoncession har meddelats för byggande av minst en av de nya ledningarna (2 kap. 3 § ellagen).

Om en ledning byggs utan tillstånd, eller byggs så att ett gällande tillstånd inte följs, kan Ei förelägga ledningens innehavare att ta bort ledningen med tillhörande anläggningar och vidta andra åtgärder för återställning (2 kap. 20 § ellagen). Om föreläggandet inte följs får det förenas med vite.

I sista hand kan Ei besluta att ledningen ska tas bort på bekostnad av ledningens innehavare. Om verksamhetsutövaren inte följer tillståndet kan Ei inom ramen för myndighetens tillsyn förelägga utövaren att vidta en åtgärd på ledningen (12 kap. 3 § ellagen).

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bygger en ledning eller nätstation utan tillstånd, eller bryter mot ett villkor för en nätkoncession (villkor i beslutet om nätkoncession) gör sig skyldig till ett brott och kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Det är polis och åklagare som undersöker om brott har begåtts. Om Ei upptäcker att ett brott kan ha begåtts kan myndigheten meddela detta till åklagare.

Det finns även annan lagstiftning som kan göra att separata tillstånd och dispenser krävs (till exempel tillstånd för verksamhet i Natura 2000-område och dispens från regler om artskydd).

Vad innebär en nätkoncession?

I nätkoncessionen ställs vissa krav som ledningen måste uppfylla. För att kunna avgöra om en ändring kan göras utan att en ny nätkoncession krävs, måste man ta reda på om ledningen även efter ändringen uppfyller kraven i nätkoncessionen. Om den gör det omfattas ledningen av nätkoncessionen även efter ändringen.

Om ledningen efter ändringen inte uppfyller kraven omfattas den inte av nätkoncessionen. Då måste innehavaren ansöka om en ny nätkoncession som medger att ändringen genomförs.

Ny nätkoncession krävs alltså om verksamheten ändras så att ledningen inte längre stämmer överens med det som nätkoncessionen medger. Att ändå bygga eller använda ledningen på det sättet kan leda till åtgärder från Ei:s sida och i allvarliga fall kan det vara brottsligt.

Hur tolkar man ett beslut?

För att kunna avgöra vad en nätkoncession tillåter måste vägledning sökas i beslutet. Ett beslut om en nätkoncession består av flera delar, själva beslutstexten (det egentliga beslutet) finns under rubriken Beslut.

Själva beslutet är egentligen bara en liten del. Resten av dokumentet består av en beskrivning av ärendet, en redogörelse för yttranden som har kommit in och en motivering till beslutet.

Beslutet

I själva beslutstexten i en nätkoncession bestäms normalt ledningens spänning, utförande (vanligtvis luftledning, markkabel eller sjökabel), sträckning (med hjälp av en kartbilaga) och giltighetstid. Beslutstexten och eventuella villkor är direkt bindande.

Om det i beslutstexten hänvisas till en bilaga (till exempel en karta) är även den bindande. Allt som sägs i beslutsmening och villkor är alltså bindande och måste alltid vara uppfyllt.

Ett beslut där det inte är preciserat hur verksamheten ska drivas kan vara mer tillåtande än ett mer preciserat beslut. Det är typiskt så att äldre beslut om nätkoncession har mindre preciserade ramar än ett nyare.

Det kan dock inte uteslutas att även de förutsättningar som Ei grundat sitt beslut på och vad sökanden har utlovat inför beslutet är bindande. Om beslutet exempelvis inte anger ledningens tekniska utförande (luftledning eller markkabel) men ansökan avser en markkabel, avser nätkoncessionen en markkabel och inte en luftledning.

Om sökanden har angett i till exempel miljökonsekvensbeskrivningen att vissa försiktighetsåtgärder ska vidtas, anser Ei att detta är bindande. Beslutet har fattats med förutsättningen att försiktighetsåtgärderna ska vidtas. Om det i miljökonsekvens­beskrivningen redovisas en mer exakt stolpplacering i till exempel känslig natur eller en fornlämning, är detta bindande för sökanden.

Om en fråga över huvud taget inte har behandlats i beslutet, i ansökan eller i övrigt i ärendet, kan vad som var sedvanligt vid beslutstillfället vara av betydelse. Om till exempel stolptypen överhuvudtaget inte har nämnts i ärendet men kreosotimpregnerade stolpar var branschstandard vid tillfället får beslutet antas tillåta användning av kreosot.

Det allmänna villkoret

I nyare beslut finns det ofta med ett så kallat allmänt villkor. Ett sådant villkor anger att verksamheten ska drivas i huvudsak i enlighet med vad sökanden har angivit i ansökan med bilagor eller i övrigt åtagit sig i ärendet.

Detta innebär att sökandens åtaganden som tydligt framgår av ansökan, miljökonsekvensbeskrivning eller av andra handlingar från sökanden är bindande. När det finns ett allmänt villkor anser Ei att en ledning som inte stämmer överens med vad sökanden har utlovat inte omfattas av nätkoncessionen.

Övriga villkor

Villkor är alltid bindande och gäller under nätkoncessionens hela giltighetstid, om inte villkoret är formulerat på ett annat sätt. Om man vill genomföra en ändring av ledningen måste man alltså avgöra om ledningen uppfyller villkoren även efter ändringen.

Dessutom kan det finnas villkor som ställer krav på hur arbeten ska genomföras, exempelvis hur eller när maskiner får användas i en våtmark. Ett sådant villkor gäller typiskt för arbeten även efter att ledningen har byggts.

Om ledningen drivs på ett sätt som inte stämmer överens med villkoren drivs ledningen i strid med tillståndet, vilket kan vara brottsligt.

Exempel på åtgärder

Underhåll

Löpande underhåll krävs för de flesta ledningar. En nätkoncession medger att underhåll får utföras men det kan finnas begränsningar i villkoren.

Ledningens sträckning

En justerad sträckning måste även efter ändringen stämma överens med kartan i beslutet och eventuella villkor och försiktighetsåtgärder. Annars krävs en ny nätkoncession.

Ledning till närliggande nätstation

För att få bygga en nätstation krävs nätkoncession för minst en av de anslutande ledningarna. För att få bygga en anslutande ledning utan en ny nätkoncession måste man avgöra om den befintliga nätkoncessionen medger att den nya ledningen byggs. Se ovan under rubriken om ledningens sträckning.

Markkabel till nätstation

I vissa fall gör verksamhetsutövaren bedömningen att en ledning bör utföras som markkabel på den sista sträckan in till en nätstation. Om nätkoncessionen avser en luftledning är det inte tillåtet att bygga en markkabel på en del av sträckan.

Ändrat tekniskt utförande

I ett beslut om nätkoncession för linje är det i princip alltid angivet vilket tekniskt utförande som får användas. Man kan i ett sådant fall inte byta utförande, ens på en kortare sträcka. I äldre beslut är det i undantagsfall inte angett vilket utförande som ska användas. Om det ändå framgår av ansökan i ärendet anser Ei att den delen av ansökan är bindande. En ändring av utförandet kräver därför alltid en ny nätkoncession.

Grövre ledare

Om det i den tekniska beskrivningen är tydligt angett vilken ledararea som ska användas, kan det krävas ny nätkoncession för att byta ledare till en med grövre area. Ett skäl till att ledningens area kan behöva begränsas är att en grövre area tillåter överföring av mer ström (högre effekt). Detta kan leda till ökade magnetfält.

Utbyte av komponenter

Utbyte av komponenter (vilket kan vara alla delar av en ledning) är tillåtet om man byter till liknande komponenter som inte ökar påverkan på miljön eller människor. Det viktiga är att ledningen efter komponentbyten fortfarande stämmer överens med nätkoncessionen. Om man byter ut gamla komponenter mot nya komponenter, som i och för sig är annorlunda, är frågan om den befintliga nätkoncessionen hade tillåtit att man använde de nya komponenterna från första början. I så fall behövs ingen ny nätkoncession.

Byte av stolpar

Om beslutet anger vilken stolptyp som ska användas är verksamhetsutövaren bunden av detta. Om det är otydligt eller inte angett alls i ansökan eller beslut kan nätkoncessionen vara mer tillåtande i detta avseende.

För att avgöra vad som är tillåtet när det gäller stolparnas höjd får vägledning sökas i beslutet och ärendets miljö­konsekvens­­beskrivning eller andra handlingar i ansökan. Om stolphöjden anges får den uppgiften anses vara bindande. Kom ihåg att påverkan på somliga fågelarter får förmodas öka även vid sänkta stolpar medan höjda stolpar i princip alltid innebär en större miljöpåverkan.

Om stolparnas höjd eller faskonfiguration förändras kan magnetfälten påverkas. Det är därför viktigt att följa beslutets begränsningar om det finns sådana. Om nätkoncessionen medger en förändring av stolpar är det bra om man kan planera stolpbytet så att magnetfälten inte förändras eller om möjligt så att de minskas.

Om du har frågor

Kontakta oss på telefon 016-16 27 00 eller mejla på adressen registrator@ei.se. Du kan också använda Kontakta oss formuläret nedan.