Rapporter och PM

search
 • Ny modell för elmarknaden Ei R2017:05

  Skapad: Granskad:

  I rapporten presenteras förslag till lagändringar för att införa en ny marknadsmodell där en elmarknadshubb utgör navet i informationsutbytet mellan elmarknadens parter.

 • Sveriges el- och naturgasmarknad Ei R2017:04

  Skapad: Granskad:

  Varje år sammanfattar Energimarknadsinspektionen (Ei) föregående års utveckling på den svenska el- och naturgasmarknaden. Rapporten omfattar regleringsfrågor, konkurrensfrågor och frågor om försörjningstrygghet. Strukturen på rapporten har tagits fram i samarbete med övriga europeiska tillsynsmyndigheter och EU-kommissionen. Rapporten finns också på engelska The Swedish electricity and natural gas marken Ei R2017:06, se nedan.

 • Tillsyn avseende leveranskvaliteten i elnäten Ei R2017:02

  Skapad: Granskad:

  Ei genomförde under 2016 en större tillsynsinsats avseende leveranskvaliteten i elnäten. I projektet ingick tillsyn av leveranssäkerheten, spänningskvaliteten och kvaliteten i de uppgifter om elavbrott som elnätsföretagen årligen skickar in till Ei. Målsättningen med tillsynen har varit att följa upp att nätföretagen genomför åtgärder som främjar leveranskvaliteten i elnätet både på kort och lång sikt. I den här rapporten redovisar vi resultaten av 2016 års tillsyn avseende leveranskvaliteten i elnäten.

 • Ei:s årsredovisning för energiåret 2016 Ei R2017:01

  Skapad: Granskad:

  2016 var ett år som präglades av debatten om marknadsdesign både i Sverige och inom EU. Kundernas möjlighet att bidra med efterfrågeflexibilitet kommer också att vara en viktig pusselbit för att klara omställningen av energisystemet samtidigt som vi behåller väl fungerande marknader. I slutet av året var det därför glädjande att vi kunde konstatera att nyttan är större än de samhällsekonomiska kostnaderna för en ökad efterfrågeflexibilitet. Vi har därför lämnat förslag till regeringen på ett större åtgärdsprogram för att riva ner hindren för att detta ska kunna ta fart.

 • Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet Ei R 2016:15

  Skapad: Granskad:

  På en framtida elmarknad med en högre andel förnybar elproduktion i form av vind- och solkraft ökar också utmaningarna för vårt elsystem. Hushållskunder med eluppvärmning och industrier kan bidra till att lösa några av utmaningarna när de kan vara flexibla i sin elanvändning. Rapporten redovisar Ei:s förslag till åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet.

 • Leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2015 Ei R2016:17

  Skapad: Granskad:

  Ei presenterar årligen en sammanställning av leveranssäkerheten i Sveriges lokal- och regionnät baserat på elnätsföretagens inrapporterade avbrottsdata. Rapporten utgör en del av underlaget till Ei:s tillsyn över leveranssäkerheten i elnäten och kan också ge incitament och stöd till elnätsföretag som arbetar med att förbättra leveranssäkerheten i sina nät. Rapporten ger en god överblick över nuläge, historiska trender och specifika brister avseende leveranssäkerheten.