Publikationer

search

Skriv in namnet på det du söker i sökrutan eller välj typ av publikation.

Mejla till redaktionen@ei.se om du inte hittar det du letar efter.

 • Ökad andel variabel elproduktion Ei R2016:14

  Skapad: Granskad:

  Ökad andel variabel elproduktion - Effekter på priser och producenters investeringsincitament. I december 2015 fick Ei regeringens uppdrag att analysera vilken påverkan en ökad andel variabel elproduktion har på elproducenters lönsamhet, grossistpriset på el samt priset till slutkund. Ei ska också bedöma hur en ökad andel variabel elproduktion påverkar incitamenten för investeringar i befintlig och ny elproduktion samt investeringar i elproduktionsanläggningar som enbart används vid hög efterfrågan, så kallad topplastproduktion. Dessutom ingick det i uppdraget att utreda huruvida dagens elhandelssystem är samhällsekonomiskt effektivt på kort och lång sikt.

 • Kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter för el – översyn av ansvarsfördelning och behov av kompletterande nationell lagstiftning

  Skapad: Granskad:

  Energimarknadsinspektionen (Ei) fick i regleringsbrevet för 2016 i uppdrag att utreda behovet av kompletterande nationella föreskrifter med anledning av sex av de nya EU-förordningar som har trätt i kraft de senaste åren eller förväntas träda i kraft inom kort. Ei har särskilt analyserat om ansvarsfördelningen mellan myndigheter behöver anpassas. Arbetet med uppdraget har skett i dialog med Svenska kraftnät och med företrädare för branschen. Ei bedömer att det i flera fall är nödvändigt med anpassningar av det svenska regelverket med anledning av förordningarna. Ei lämnar i rapporten ett antal författningsförslag.

 • PM - Marknadsförutsättningar för elektriska batterilager

  Skapad: Granskad:

  PM - Marknadsförutsättningar för elektriska batterilager - principiella utgångspunkter och möjligheter. Oavsett uppbyggnad av ett elsystem så krävs alltid ett visst mått av flexibilitet eftersom inmatning till och utmaning från elnätet måste vara lika stora i varje ögonblick. Ur detta perspektiv kan ett elsystems flexibilitet definieras som dess förmåga att balansera produktion och användning och upprätthålla kontinuerlig service i skeden med snabba förändringar av produktion och/eller förbrukning (2016-02-08)

 • Area price hedging and the Nordic market model Ei R2016:11

  Skapad: Granskad:

  Detta är en översättning av rapporten Områdesprissäkring och den nordiska elmarknadsmodellen Ei R2013:16. In the appropriation regulation for 2013, the Government commissioned the Energy Markets Inspectorate to perform an analysis of the various price hedging instruments mainly used to handle area risks in the EU. In the report it is described the advantages and disadvantages of the various instruments in relation to the Nordic market model and the impact the instruments have on overall competition and consumer benefit.

 • Incentivizing Continuity of Supply in Sweden

  Skapad: Granskad:

  A revenue cap regulation for electricity distribution system operators (DSOs) has been in place in Sweden since 2012. The national regulatory authority for energy, the Swedish Energy Markets Inspectorate (Ei), determines a revenue cap for each network operator for a period of four years. This paper describes the new incentive scheme for continuity of supply that is first applied in the period 2016-2019. Depending on the performance of the DSO, the incentive scheme may result in a reward or penalty on the financial return to the DSO. In the new incentive scheme, the performance of all DSOs at local level is benchmarked to set individual baselines for each company based on the customer density. The performance indicators SAIDI and SAIFI are differentiated between different customer groups, and the indicator CEMIn is introduced. This paper aims to act as reference material and inspiration to others as well as a chance for Ei to receive feedback valuable for future development.

 • Incentive Scheme for Efficient Utilization of Electricity in Sweden

  Skapad: Granskad:

  As a result of the 2012 Energy Efficiency Directive, the Swedish regulatory authority for energy, the Swedish Energy Markets Inspectorate (Ei), has introduced new rules regarding an efficient utilization of the electric power system. To incentivize distribution system operators (DSOs) to operate their networks in an efficient way, Ei has developed financial incentives within its revenue cap regulation. This paper describes the newly developed incentive scheme in Sweden that aims to incentivize DSOs to a more efficient utilization of power systems; first implemented during the regulatory period 2016-2019. The indicators that are used for measuring to what extent the grid is utilized efficiently are: network losses, cost of the feeding grid and average load factor. This paper aims to act as reference material and inspiration to others as well as a chance for Ei to receive feedback valuable for future development.

 • Sveriges el- och naturgasmarknad 2015 Ei R2016:08

  Skapad: Granskad:

  Varje år sammanfattar Energimarknadsinspektionen (Ei) föregående års utveckling på den svenska el- och naturgasmarknaden. Rapporten omfattar regleringsfrågor, konkurrensfrågor och frågor om försörjningstrygghet. Strukturen på rapporten har tagits fram i samarbete med övriga europeiska tillsynsmyndigheter och EU-kommissionen. Rapporten finns också på engelska The Swedish electricity and natural gas marken Ei R2016:10, se nedan.

 • Villkor för biogas i naturgasnätet Ei R2016:06

  Skapad: Granskad:

  I denna rapport redovisas två uppdrag som Ei fått av regeringen. Båda uppdragen rör biogasens förutsättningar vid samdistribution med naturgas. Det ena uppdraget handlar om att följa det pågående arbetet inom EU rörande gaskvalitet samt att föreslå regler för ökad transparens genom krav på offentliggörande av tekniska regler för nätanslutning. I det andra uppdraget ombads Ei utreda hur införandet av förhandsreglering med intäktsram enligt naturgaslagen (2005:403) har påverkat den svenska biogasmarknaden.

 • Utvärdering av branschinitiativet Prisdialogen Ei R2016:05

  Skapad: Granskad:

  Prisdialogen är ett branschgemensamt initiativ som syftar till att stärka kundens ställning på fjärrvärmemarknaden, skapa en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring samt bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Ei har utvärderat branschinitiativet Prisdialogen.