Publikationer

search

Skriv in namnet på det du söker i sökrutan eller välj typ av publikation.

Mejla till redaktionen@ei.se om du inte hittar det du letar efter.

 • Funktionskrav på elmätare Ei R2017:08

  Created: Inspected:

  Ei lämnar i den här rapporten förslag till de författningsändringar som krävs för att reglera funktionskrav på elmätare. Förslagen bygger på de åtta funktionskrav som Ei föreslog i rapporten Funktionskrav på framtidens elmätare (Ei R2015:09).

 • Regulatorisk kalkylränta - en teoretisk översikt

  Created: Inspected:

  EY har på uppdrag av Energimarknadsinspektionen (Ei) analyserat det reglermässiga avkastningskravet (kalkylräntan) för elnät och jämfört hur den riskfria räntan hanteras i elnätsregleringen i sju västeuropeiska länder. EY:s rapport var ett av underlagen i Ei:s arbete med att ta fram förslag till hur elnätsföretagens avkastning ska regleras.

 • Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020–2023 Ei R2017:07

  Created: Inspected:

  Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att föreslå en författningsreglering avseende en rimlig avkastning vid fastställandet av intäktsramar för elnätsföretag. I uppdraget ingår också att se över bestämmelserna om elnätsföretagens intäkter från nätverksamheten och vid behov lämna författningsförslag. Slutligen framgår även att Ei ska ta fram och redovisa elnätsföretagens investeringar i elnäten.

 • Ny modell för elmarknaden Ei R2017:05

  Created: Inspected:

  I rapporten presenteras förslag till lagändringar för att införa en ny marknadsmodell där en elmarknadshubb utgör navet i informationsutbytet mellan elmarknadens parter.

 • Sveriges el- och naturgasmarknad Ei R2017:04

  Created: Inspected:

  Varje år sammanfattar Energimarknadsinspektionen (Ei) föregående års utveckling på den svenska el- och naturgasmarknaden. Rapporten omfattar regleringsfrågor, konkurrensfrågor och frågor om försörjningstrygghet. Strukturen på rapporten har tagits fram i samarbete med övriga europeiska tillsynsmyndigheter och EU-kommissionen. Rapporten finns också på engelska The Swedish electricity and natural gas marken Ei R2017:06, se nedan.

 • Tillsyn avseende leveranskvaliteten i elnäten Ei R2017:02

  Created: Inspected:

  Ei genomförde under 2016 en större tillsynsinsats avseende leveranskvaliteten i elnäten. I projektet ingick tillsyn av leveranssäkerheten, spänningskvaliteten och kvaliteten i de uppgifter om elavbrott som elnätsföretagen årligen skickar in till Ei. Målsättningen med tillsynen har varit att följa upp att nätföretagen genomför åtgärder som främjar leveranskvaliteten i elnätet både på kort och lång sikt. I den här rapporten redovisar vi resultaten av 2016 års tillsyn avseende leveranskvaliteten i elnäten.

 • Ei:s årsredovisning för energiåret 2016 Ei R2017:01

  Created: Inspected:

  2016 var ett år som präglades av debatten om marknadsdesign både i Sverige och inom EU. Kundernas möjlighet att bidra med efterfrågeflexibilitet kommer också att vara en viktig pusselbit för att klara omställningen av energisystemet samtidigt som vi behåller väl fungerande marknader. I slutet av året var det därför glädjande att vi kunde konstatera att nyttan är större än de samhällsekonomiska kostnaderna för en ökad efterfrågeflexibilitet. Vi har därför lämnat förslag till regeringen på ett större åtgärdsprogram för att riva ner hindren för att detta ska kunna ta fart.